พิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์ หัสดิน  เพื่อใช้เป็นสถานที่รวมองค์ความรู้สืบสานแลกเปลี่ยนสายสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติพันธ์เรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน​เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น. ณ  ศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ หอคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เปิดยิ่งใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯเรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน
         

            ซึ่งบริษัทในเครือหัสดิน กรุ๊ป ดำเนินกิจการเกี่ยวกับสมุนไพรไทย เพื่อรวบรวมสมุนไพรทั่วประเทศนำมาศึกษาวิจัยให้คนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคที่มาิิจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม และสถาบันภูพานฯ ในการทำวิจัยกัญชาพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการรักษาตลอดจนนำไปสู่ตัวผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และรวบรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา
               เมื่อเวลา 17.00 น. เริ่มพิธีเปิดศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมนานาชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่รวมองค์ความรู้สืบสานแลกเปลี่ยนสายสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติพันธ์เรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน ฟังธรรมบรรยายพิเศษ โดยพระมหาสุทัศน์ วชิรญาโน(หัสดิน) ชมวีดีทัศน์ก่อเกิด หัสดิน กรุ๊ป กล่าวต้อนรับโดยนายภัทรพิบูล ใสสะอาด ประธานบริษัทในเครือหัสดินกรุ๊ป กล่าวแสดงความยินดีโดยนายทองสุข ใจภักดิ์ นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง กล่าวแสดงความยินดีโดยนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเภอแม่สาย
             การนี้ได้รับเกียรติจากท่านประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้
นายทองสุข ใจภิภักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้    ในงานชมนิทรรศการศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพี่น้องชาติพันธุ์  จำหน่ายสินค้าชุมชนภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมนานาชาติ หอคำ

เปิดยิ่งใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯเรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน

เปิดยิ่งใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯเรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน เปิดยิ่งใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมฯเรียนรู้สมุนไพรทั้งแผ่นดิน