ผ่านฉลุยไปอีกตัวสำหรับพืชเกษตรอย่าง“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”ตามโครงการประกันรายได้หลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.)ที่มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์”มีมติเห็นชอบให้ประกันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาทและนำเข้าสู่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา  โดยกำหนดให้ครอบครัวละไม่เกิน 30 ไร่ ที่ความชื้นไม่เกิน 14.5% ปลูกตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 20 ธ.ค.ที่จะถึงนี้

 ส่องนวัตกรรม"บัลลังก์โมเดล"

วรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์(ซ้าย)  และร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา

 

      “ท่องโลกเกษตร”อาทิตย์นี้ตามผู้บริหารบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)"วรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์"รองกรรมการผู้จัดการไปดูความสำเร็จการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ"เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน"ในพื้นที่ต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ในรูปแบบ“บัลลังก์โมเดล”เพื่อการยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ ด้วยการนำความรู้และเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน  ผลผลิตเพิ่มและคุณภาพตรงตามความต้องการตลาด ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคง แก้ปัญหาความยากจนและการบุกรุกพื้นที่ป่า

 ส่องนวัตกรรม"บัลลังก์โมเดล"

         วรพจน์ สุรัตวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวระหว่างประชุมร่วมกับผู้บริหารอบต.บัลลังค์และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดว่าตลอดระยะ 4 ปีของการดำเนินโครงการ “บัลลังก์โมเดล” บริษัทฯได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร พร้อมกับสนับสนุน เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยยกระดับการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้นำแอพพลิเคชั่น มาช่วยในการบริหารจัดการการเก็บเกี่ยวและขนส่งร่วมกันแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบัลลังก์และใกล้เคียง เน้นการใช้รถเกี่ยวและรถขนส่งในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ระหว่างคนในชุมชน พร้อมส่งเสริมการใช้โดยบวกเงินรับซื้อผลผลิตเพิ่มอีก 10 สตางค์ต่อกิโลกรัมจากการใช้แอพพลิเคชั่นและนำผลผลิตมาขายให้โรงอาหารสัตว์ซีพีเอฟโดยตรง

        “การนำเทคโนโลยีมาใช้จะช่วยให้บริษัทสามารถตรวจสอบย้อนกลับพื้นที่ปลูกของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้แม่นยำขึ้น ช่วยสนับสนุน เป้าหมายสูงสุดของโครงการ ที่ต้องการพัฒนามาตรฐานการปลูกข้าวโพดของเกษตรกรไทย สร้างรายได้ที่มั่นคง นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและวัฏจักรหนี้สิน รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการไม่รับซื้อข้าวโพดจากพื้นที่ผิดกฎหมายหรือรุกป่า ตามแนวทางการจัดหาที่ยั่งยืนของซีพีเอฟ”วรพจน์กล่าว

 ส่องนวัตกรรม"บัลลังก์โมเดล"

         ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีต.บัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมายอมรับว่าจากการที่เทศบาลต.บัลลังก์ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ในรูปแบบ บัลลังก์โมเดล อย่างต่อเนื่องถึงปีนี้ เป็นปีที่ 4 มีเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการ 814 ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวม 18,000 ไร่ เทียบกับปีแรก 2559 ที่มีเกษตรกรเข้าร่วม 184 คน พื้นที่ปลูก 4,700 ไร่ สะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้านมีความเชื่อมั่น โครงการ “บัลลังก์โมเดล” และมีเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาขอศึกษารูปแบบเพื่อนำไปขยายผลต่อเนื่อง

         “ผลลัพธ์ที่ได้รับจาก “บัลลังก์โมเดล” มากกว่าช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต แต่เกษตรกรได้รับความรู้และมีเทคโนโลยีช่วยยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพสูงขึ้นช่วยให้ขายได้ราคา ขณะเดียวกันสามารถรับมือกับความเสี่ยง ทั้งภัยแล้งและโรคระบาดได้ สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น และลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมลงได้จากการเลิกเผาตอซัง”นายกเทศบาลตำบลบัลลังก์กล่าวย้ำ

  

 

          สำหรับ “บัลลังก์โมเดล” นับเป็นต้นแบบการปลูกข้าวโพดยั่งยืนแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการผนึกพลังภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน ช่วยยกระดับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อยแบบครบวงจร ตั้งแต่การปลูกจนถึงมีตลาดรองรับ มีการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่ โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2557 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรปลูกข้าวโพด รู้จักการวิเคราะห์ดินด้วยตนเอง นำไปสู่การใช้ปุ๋ยและจัดการพื้นที่ปลูกที่ถูกต้อง ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่ม ต้นทุนลดลง และที่สำคัญไม่มีการเผาตอซัง ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศด้วย