12 ธันวาคม 2562 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การทำอาชีพเกษตรในปัจจุบันนอกจากจะต้องรับมือกับปัญหาแมลงศัตรูพืชและโรคพืชแล้ว เกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

 

พร้อมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีหน้า

 

 

ส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรทุกประเภท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ขึ้น เพื่อให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรพบเจอในการทำการเกษตร

 

สำหรับปี 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีกำหนดการจัดงานทั้งหมด 4 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 4  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 22 – 31 กรกฏาคม 2563

 

 

พร้อมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีหน้า

 

 

จากการดำเนินงานภายในปี 2562 มีเกษตรกรเข้ามารับบริการ จำนวน 98,639 ราย และเข้ารับบริการในคลินิกต่างๆ รวม 365,536 ราย ซึ่งการให้บริการของคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำแนกได้เป็น 11 ด้าน คือ 1. คลินิกดิน 2. คลินิกพืช 3. คลินิกปศุสัตว์ 4. คลินิกประมง 5. คลินิกชลประธาน 6. คลินิกสหกรณ์ 7. คลินิกบัญชี 8. คลินิกกฎหมาย 9. คลินิกข้าว 10. คลินิกหม่อนไหม 11. คลินิกอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพด้านการเกษตร หรือ  

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรเจอในการทำการเกษตร  

 

 

พร้อมให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ปีหน้า

 

 

ทั้งยังมีการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาที่เกษตรกรพบจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องและสัมฤทธิ์ผล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องกว่า 18 ปี ทั้งนี้ เกษตรกรใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้ภายในเว็บไซต์ https://clinickaset.doae.go.th/ รวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่