หลังประสบความสำเร็จในการนำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบการยางพาราไทยไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของ“เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 - 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ผ่านมา วันนี้(29 พ.ย.)กระทรวงเกษตรฯ  โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงานใหญ่ “Thailand Rubber Expo ”พร้อมเปิดเวทีทางการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์จากยาง พร้อมเชิญต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาการธุรกิจกว่า 200 ราย รวมทั้งบูรณาการการเชื่อมโยงการส่งเสริมการใช้ยางในหนว่ยงานภาครัฐ ควบคู่การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยางไทย และผู้ประกอบการเพื่อแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางพาราคุณภาพของโลก

 จัดใหญ่"Thailand Rubber Expo"!

                        เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ

 

   จัดใหญ่"Thailand Rubber Expo"!

    "การที่การยางแห่งประเทศไทย จะก้าวสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” ต้องบูรณาการจากหลายภาคส่วนร่วมกันเป็นพันธมิตรในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นและคุณภาพชีวิตที่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการยาง"

        เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงภารกิจการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ว่า เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนพัฒนายางพารา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยการส่งเสริมสนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย พัฒนาเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการการเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ

 จัดใหญ่"Thailand Rubber Expo"!

           ในขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทของประชาชนคนไทยทุกๆคน ที่ต้องร่วมกันสนับสนุนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากยางพาราของไทย ซึ่งงาน “Thailand Rubber Expo ” จะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ 

          ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากยางพาราของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาว สวนยางไทยและผู้ประกอบการ รวมทั้งแสดงศักยภาพความเป็นผู้นำของไทยในฐานะผู้ผลิตยางคุณภาพและธุรกิจการส่งออกยางพารารายใหญ่ของโลก โดยใช้รูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการยางพาราของไทยเพื่อให้สาธารณชนได้มีโอกาสได้รับความรู้ และเข้าใจประโยชน์ของยางพาราอย่างมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอด พัฒนานวัตกรรมการแปรรูปยางพาราต่อไป

 จัดใหญ่"Thailand Rubber Expo"!

         นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวถึงการจัดงาน “Thailand Rubber Expo” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีกำหนดการจัดงาน “Thailand Rubber Expo” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ อิมแพค แอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานจะเป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการด้านยางพาราทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “องค์กรชั้นนำระดับสากลในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” ตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้

         "รัฐบาลมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพและผลักดันราคายางให้สูงขึ้น อีกทั้งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา ที่กำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ให้มีช่องทางในการขยายตลาดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพารา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าทำงานเชิงรุกตามนโยบายอย่างเข้มข้น"

 จัดใหญ่"Thailand Rubber Expo"!

 

           นราพัฒน์กล่าวต่อว่าการจัดงานครั้้งนี้เป็นการรรวบรวมในเรื่องของนวัตกรรมต่าง ๆ และการจับคู่ทางธุรกิจของพี่น้องเกษตรกรที่จะมาชมงานกับผู้ค้าขายยาง โดยมีบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีทูตเกษตร ทูตพาณิชย์จากประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค่้ายางพารากับประเทศไทยมาให้ความรู้เความเข้าใจผ่านเวทีเสวนาอีกด้วย  

        "ตอนนี้เราพยายามที่จะกระตุ้นโดยให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทุกกระทรวงในการทำเอ็มโอยูที่จะใช้น้ำยางเพิ่มมากขึ้นมีการเปิดตลาดใหม่ ๆ ไปขายยางในต่างประเทศเพื่อที่าะจระบายยางให้มากที่สุด คิดว่าราคายางน่าจะขยับกระเตื้องขึ้นตามขั้นบรรได ตอนนี้แนวโน้มกลางปีหน้าราคาน่าจะขยับตัวได้ดีขึ้น"

         ขณะที่ สุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวเสริมว่า สำหรับไฮไลท์ของงานจะมีการจัดแสดงนวัตกรรมยางพาราที่สามารถนำไปสู่อุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย โดยการนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปเพิ่มมูลค่า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์กลางน้ำอาทิเช่น น้ำยางข้น ยางแท่งเพียงอย่างเดียว  แต่ปัจจุบันมีการวิจัยและนวัตกรรมมากมายที่สถาบันการศึกษาได้วิจัยและนำเสนอออกมาสามารถเพิ่มมูลค่ายางพาราเป็นทวีคุณ อย่างเช่นนวัตกรรมคอสเมติกจากยางพาราที่หลายสถาบันทำสามารถเพิ่มราคายางพาราเป็นสามสี่เท่า

       "จากการที่ท่านเฉลิมชัย(ศรีอ่อน)นำคณะไปเยือนจีนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้พบกับผู้บริหาร 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่ใช้นำยางข้นมากที่สุดในประเทศจีนและมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน เป็นความสำเร็จที่ไม่เคยมีมากก่อน เพราะประเทศจีนไม่เคยทำเอ็มโอยูกับประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นี่เป็นครั้งแรก เพราะเขาเชื่อมั่นในคุณภาพยางพาราของไทย"สุนันท์กล่าวย้ำ 

   

 อย่างไรก็ตามสำหรับกิจกรรมภายในงาน “Thailand Rubber Expo”จะแบ่งออกเป็น 6 โซน ได้แก่ โซนจับคู่ธุจกิจ/นัดหมายเจรจาการค้า โซนออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอื่นๆ กว่า 250 ร้านค้า โซนนิทรรศการนวัตกรรมและงานวิจัยยางพารา โซนเสวนาและจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ โซนให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และพิธีเปิดงานในเวลา 10.00 น.วันนี้(29 พ.ย.62 )ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วย