“เฉลิมชัย” โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแจงหลังมีกระแสข่าวลือว่าตนเองจะไปงานประชุมวิชาการพร้อมแสดงความยินดี และฉลองชัยชนะ ในกรณีแบน 3 สารนั้นไม่เป็นความจริง  โดยนาย เฉลิมชัย ศรีอ่อนได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว"ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"ชี้แจงว่า

              "ผมไม่มีโปรแกรมจะไปร่วมงานดังกล่าว ตามที่มีการกล่าวอ้าง ข่าวนี้ไม่เป็นความจริง ที่สำคัญไม่มีการแสดงความยินดี หรือฉลองชัยชนะอะไรทั้งนั้น เราต้องร่วมกันหาทางแก้ไขกันต่อไปครับ”  

เฉลิมชัย ยืนยันไม่มีการแสดงความยินดีหรือชัยชนะแบน3สาร

     

               นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ตนเองได้ออกคำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ในโดยได้กำชับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานให้เร่งประชุมกรรมการซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 17 คนเพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล นวัตกรรม เครื่องจักรกล เทคโนโลยีทางการเกษตร และสารเคมีทดแทน และกำหนดแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามที่คณะกรรมการวัตถอันตรายประกาศมติให้สารเคมีดังกล่าวเป็นวัตถุเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลให้ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า ห้ามจำหน่าย ห้ามครอบครอง

               นายเฉลิมชัยกล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อวิถีการทำเกษตรของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะในพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิดคือ อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด และไม้ผล จึงสั่งการให้คณะทำงานเชิญผู้แทนเกษตรกรมาให้ความคิดเห็นถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนและสิ่งที่ต้องการให้รัฐช่วยสนับสนุนทั้งด้านต้นทุนการผลิตที่อาจสูงขึ้น เครื่องจักรกล และเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งจะนำมาทดแทน กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด

                โดยมอบหมายนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว. เกษตรฯ และนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรมว. เกษตรฯ เป็นที่ปรึกษา โดยให้รายงานผลการดำเนินการต่อรมว. เกษตรฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะทำงานยังต้องกำหนดวิธีการสื่อสารแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่จัดทำเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

            

         “ได้แต่งตั้งผู้บริหารทุกกรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการเพื่อจะได้แนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างรอบด้าน ต้องได้ข้อสรุปก่อนวันที่ 1 ธันวาคมซึ่งการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดจะมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ยังคงมอบหมายรมช. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ซึ่งกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรในการเตรียมสารชีวภัณฑ์ สารเคมีอื่น และวิธีการต่างๆ รองรับไว้ด้วยเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลกระทบน้อยที่สุด” นายเฉลิมชัยกล่าว

https://www.facebook.com/Chalermchai.DP/photos/a.109622920419095/141261210588599/?type=3&theater