30 ตุลาคม 2562  เจียไต๋ บริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของไทยตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไทยผ่านการส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกให้มีความมั่นคงและยั่งยืน  โดยนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษคนใหม่ พร้อมหารือแนวทางในการส่งเสริมการปลูกพริกปลอดภัย ผ่านนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดศรีสะเกษ และได้บริจาคเมล็ดพันธุ์คุณภาพเจียไต๋กว่า 3.5 ตัน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ

   

         นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัดกล่าวว่าเจียไต๋ได้ริเริ่มโครงการพริกปลอดภัยขึ้น ที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต่างๆ เช่น การวางระบบให้น้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพดินและสภาพอากาศ ตลอดจนการส่งนวัตกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเกษตร หรือ Chia Tai Agronomist ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกร เพื่อผลักดันให้เกิดการทำเกษตรกรรมในรูปแบบ "เกษตรแปลงใหญ่" ซึ่งจะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่สามารถนำมาต่อยอดในกำหนดนโยบายการตลาดได้อย่างครบวงจร และเพื่อส่งเสริมการปลูกพริกให้ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ  ทั้งยังช่วยให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็ผลักดันให้เกิดผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAPs) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในการบริโภคพริกที่ปลอดภัย ในราคาสมเหตุสมผล ซึ่งในอนาคตผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของผลิตผลได้อีกด้วย
              นายมนัสกล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการพริกปลอดภัยในจังหวัดศรีสะเกษว่า "เจียไต๋มีความมุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร ผู้บริโภค ชุมชน ตลอดจนประเทศชาติให้ดีขึ้น โครงการพริกปลอดภัยที่จังหวัดศรีสะเกษนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่อง ที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของบริษัทในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

             โดยเล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดศรีสะเกษในการเป็น "ดินแดนเกษตรปลอดภัย" และเป็นแหล่งเพาะปลูกพริกดั้งเดิม ที่เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการปลูกพริกอยู่ก่อนแล้ว เมื่อผสานกับองค์ความรู้ของนวัตกรเจียไต๋หรือ Chia Tai Agronomist ที่จะแนะนำเทคโนโลยีในการเพาะปลูกต่างๆให้กับเกษตรกร ก็จะสามารถยกระดับการปลูกพริกของไทยให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้ โครงการพริกปลอดภัยนี้นับเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งของการอนุรักษ์อาชีพดั้งเดิมในการปลูกพริกของชาวศรีสะเกษ อันจะนำมาซึ่งการสร้างรายได้ที่มั่นคงในระดับครัวเรือน  นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีความแข็งแกร่งต่อไป"
 
           ในโอกาสนี้ นายมนัส เจียรวนนท์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้บริจาคเมล็ดพันธุ์คุณภาพกว่า 3.5 ตัน ให้กับนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก และส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษต่อไป 

    

          สำหรับบริษัท เจียไต๋ จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2464 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในบริษัทเกษตรกรรมชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจของเจียไต๋ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปสู่ปลายน้ำ โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เริ่มต้นตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ปุ๋ย ผลิตภัณท์อารักขาพืช  เทคโนโลยีเพื่อการเพาะปลูก ไปจนถึงการส่งมอบผลผลิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ
            ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เจียไต๋เป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกของไทยที่คิดค้นวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริด  และยังมีศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร และมอบความมั่นใจให้กับผู้บริโภค โดยมีสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 3 แห่ง มีสถานีวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช 3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี และมีบริษัทสาขาอีก 6 แห่งกระจายอยูทั่วภูมิภาคเอเชียโดยมีพนักงานกว่า 1,300 คน