28 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 2300 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด  

 

ทั้งนี้หลังจากที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติประกาศวัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ได้แก่พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดยกระทรวงเกษตรฯเร่งขับเคลื่อนมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

 

คณะกรรมการดังกล่าวมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะทำงาน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ประกอบด้วยอธิบดีกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวม17คน มีอำนาจหน้าที่ศึกษา รวบรวมข้อมูล นวัตกรรม เครื่องจักรกล เทคโนโลยีทางการเกษตร และสารเคมีทดแทน และกำหนดแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการยกเลิกใช้สารเคมี 3 ชนิด กำหนดแนวทาง

 

รวมทั้งวิธีการสื่อสารตามแนวทางและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่างๆที่กำหนดเพื่อสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป กำกับดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางและมาตรการที่กำหนด รายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พร้อมเชิญหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่งเอกสาร และข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่คณะทำงานเห็นสมควร

 

 

ตั้งทีมช่วยเกษตรกร ได้รับผลกระทบยกเลิก 3 สาร

 

ตั้งทีมช่วยเกษตรกร ได้รับผลกระทบยกเลิก 3 สาร

ตั้งทีมช่วยเกษตรกร ได้รับผลกระทบยกเลิก 3 สาร