26 ตุลาคม 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดแล้ว 

 

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยน จากเดิมที่เคยใช้พาราควอตและไกลโฟเซตเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืช ส่วนคลอร์ไพริฟอสนั้นใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช  คณะทำงานจะต้องสำรวจจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ สอบถามถึงสิ่งที่ต้องการให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือ ตลอดจนหาสารทางเลือกที่เป็นทั้งสารเคมีอื่น สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ การสนับสนุนเรื่องแรงงานและเครื่องจักรกลการเกษตรในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช  หากต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้น รัฐจะกำหนดมาตรการเยียวยาในอัตราที่เหมาะสม โดยจะเสนอให้ครม.เห็นชอบ

 

สำหรับการกำจัดสารเคมี 3 ชนิดคือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอสซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ปรับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย และครอบครอง เมื่อกรมวิชาการเกษตรสำรวจปริมาณคงเหลือให้ชัดเจนแล้ว เมื่อประกาศการยกเลิกใช้ตามพ.ร.บ. วัตถุอันตรายมีผลบังคับใช้

 

กรมวิชาการเกษตรต้องอายัดทั้งหมดเพื่อทำลายต่อไป ทั้งนี้การทำลายวัตถุอันตราย 3 ชนิดซึ่งเบื้องต้นพบว่า มีปริมาณคงค้างรวม 29,869.58 ตัน จะต้องหาวิธีทำลายที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะมีการทำลายสารเคมีวัตถุอันตรายจำนวนมากเช่นนี้ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรคาดว่า กว่าจะทำลายได้หมดจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน