royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารเอเปคย้ำแก้ปัญหาไอยยูยู

วันที่ 22 กันยายน 2562 - 00:00 น.
ชิลี,ไอยูยู,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สำนักงานเสณษฐกิจการเกษตร
Shares :
เปิดอ่าน 17 ครั้ง

ไทยร่วมเวทีมั่นคงอาหารเอเปค พร้อมเป็นเจ้าภาพในปี 65 รับรองปฏิญญา 6 ข้อ ลั่นแก้ปัญหาไอยยูยู ยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่เกษตรสมัยใหม่ 4.0

 

22 กันยายน 2562   นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ร่วมการประชุมในสัปดาห์ความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค และการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5  

 

 

ภายใต้หัวข้อ การมุ่งสู่ระบบอาหารที่ครอบคลุม ชาญฉลาด และยั่งยืน (Toward an Integrated, Smart and Sustainable Food System) ณ เมืองปูแอร์โตบารัส สาธารณรัฐชิลี โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

 

สำหรับการประชุมความมั่นคงอาหารระดับรัฐมนตรีของเอเปคดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารภายในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยมีการรับรองปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคในระหว่างการประชุม โดยสาระสำคัญของปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก คือ 1) ประเด็นความท้าทาย 2) การส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน 3) การรับนวัตกรรม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ และโอกาสทางดิจิทัล 4) การใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงและการเสริมสร้างห่วงโซ่มูลค่าอาหารและการค้า

 

 

5) ส่งเสริมการพัฒนาชนบทในฐานะพื้นที่ที่สร้างโอกาส และ 6) แนวทางการดำเนินการระยะต่อไป ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (Non-legal binding) ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ  

 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ การส่งเสริมระบบอาหารที่ยั่งยืน (Fostering Sustainable Food System) โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินงานของไทยเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบอาหารที่ยั่งยืนในภูมิภาค อาทิ การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกหรือพืชที่มีอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวในช่วงภัยแล้ง และการตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเล ซึ่งไทยมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU fishing) และมีนโยบายในการก้าวเข้าสู่การเป็น IUU-Free-Thailand

 

 

นอกจากนี้ ไทยยังสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต โดยนำแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture)  มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมไปสู่สังคมเกษตรกรรมสมัยใหม่หรือเกษตรกรรม 4.0 รวมทั้งการดำเนินนโยบายตลาดผู้นำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการดำเนินโครงการประชารัฐ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เป็นต้น

 

การประชุมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการแสดงบทบาทของไทยในการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารแล้ว   ยังเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินนโยบาย รวมถึงมาตรการ  แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอาหารของสมาชิก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงอาหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป โดยไทยจะนำข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบเอเปคทั้งหมดในปี 2565

 

 

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ