royal coronation
วันที่ 17 ตุลาคม 2562
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

ปล่อยกู้หมื่นล้านฟื้นประมง

วันที่ 21 กันยายน 2562 - 00:00 น.
ประมง,ไอยูยู,เฉลิมชัย ศรีอ่อน
Shares :
เปิดอ่าน 4 ครั้ง

เฉลิมชัย สั่งฟื้นฟูอาชีพประมงทันทีหลังน้ำลด ลั่นปฏิรูปทั้งระบบเข้าถึงแหล่งเงินทุน เตรียมวงเงินกู้กว่า 1 หมื่นล้าน จ่อแก้กฏหมายเข้มกว่าไอยูยู  

 

21 กันยายน 2562  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้ชาวประมงและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำเดือดร้อนจำนวนมาก จึงสั่งการให้กรมประมงฟื้นฟูอาชีพผู้ประสบภัยทันทีหลังน้ำลด 

 

เบื้องต้นจะมอบพันธุ์สัตว์น้ำและอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วจับขายได้โดยเร็ว เป็นการช่วยเหลือระยะเร่งด่วน  สำหรับระยะยาว กระทรวงเกษตรฯ จะปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบ โดยในส่วนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรายย่อยและชาวประมงพื้นบ้านจะส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ส่งเสริมการวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้

 

สำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐในการสร้างความสมดุลของปริมาณการจับสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตของธรรมชาติ ทำให้เรือประมงส่วนหนึ่งต้องออกจากระบบ ทางกระทรวงเกษตรฯ จะช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อให้สามารถมีทุนประกอบอาชีพใหม่ได้

 

ส่วนสมาคมแห่งประเทศไทยร้องเรียนมาว่าข้อกฎหมายหลายประการเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพนั้น ได้สั่งการให้กรมประมงเร่งพิจารณาแก้ไข โดยอยู่บนพื้นฐานของการรักษาทรัพยากร เนื่องจากทรัพยากรทางประมงเป็นความมั่นคงทางอาหารและเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้ชาวประมง ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านประมงสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าประมงไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก

 

ที่ผ่านมาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม รวมทั้งสัตว์น้ำถูกจับจนเกินกว่ากำลังผลิตของธรรมชาติ แต่จากความร่วมมือของชาวประมงปฏิบัติตามนโยบายรัฐ ทำให้ภาคการประมงเกิดความยั่งยืนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำดีขึ้นเป็นลำดับทั้งนี้ ในวันที่ 21 กันยายน ซึ่งเป็นวันประมงแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำ 1 วัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรของไทย ยืนยันว่า จะปฏิรูปภาคการประมงทั้งระบบ เพื่อให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาภาคประมง โดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่สำคัญของชาวประมงที่เสนอผ่านสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคือ การแก้ไขกฎหมายโดยผ่อนผันอัตราโทษข้อหาต่างๆ ซึ่งรุนแรงกว่าของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) รวมทั้งระเบียบต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกทำการประมง

 

ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อน จากนั้นตนจะนำเสนอแก้ไขกฎกระทรวงต่างๆ ตามกระบวนการ ย้ำว่า ร่างกฎกระทรวงที่จะเสนอแก้ไขนี้ต้องไม่ละเมิดกฎ IUU เพื่อที่ไทยจะสามารถส่งออกสัตว์น้ำได้โดยไม่ถูกกีดกันทางการค้า ขณะเดียวกันยังเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างปริมาณการจับสัตว์น้ำและศักยภาพการผลิตของธรรมชาติเพื่อให้อาชีพประมงเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

 

นอกจากนี้ยังกำชับกรมประมงให้ประสานกับธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการประมงที่เรือมีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไป ซึ่งตามแผนงานนั้นกำหนดวงเงิน 5,300 ล้านบาทและประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอสซึ่งรวมถึงเรือประมงพื้นบ้านด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาท

 

สำหรับเรือประมงพื้นบ้านนั้นบางส่วนมีทะเบียนถูกต้อง แต่บางส่วนไม่มีทะเบียนจึงต้องพิจารณารายละเอียดการช่วยเหลืออย่างรอบคอบ ซึ่งจะใช้เรือประมงเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยหากไม่เพียงพอจะให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมค้ำประกัน เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงได้มากเนื่องจากต้นทุนในการออกเรือแต่ละครั้งนั้นสูง หากธนาคารทั้ง 2 แห่งตกลงให้ดำเนินการทันที

 

นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ผู้แทนชาวประมงได้ร่วมประชุมกับกรมประมงเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการยกร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง รูปแบบ และพื้นที่ทำการประมงของเครื่องมือประมงคราดหอย ที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.... โดยออกเป็นประกาศชั่วคราว ที่คงสาระประกาศฉบับเดิม

 

โดยมีผลให้สามารถทำการประมงได้ในช่วงปี 2562-2563 เพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลวิชาการ และข้อมูลการทำการประมงของชาวประมง การยกร่างประกาศโดยให้อำนาจคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในการกำหนดมาตรการ ใช้ชื่อเครื่องมือว่าอวนจับแมงกระพรุนและสิ้นสุดการบังคับใช้ ธันวาคม 2564 ความก้าวหน้าของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งแบ่งเป็น 2 โครงการ คือโครงการสำหรับกลุ่มเรือประมงนอกน่านน้ำและโครงการสำหรับเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้าน  โดยกรมประมง จะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  ก่อนเสนอเข้า ครม. 

 

ที่สำคัญอีกประการคือ การพิจารณาเปรียบเทียบบทลงโทษตามกฎหมายประมงกับกฎหมายสากล โดยการเปรียบเทียบระหว่าง EU และกลุ่มประเทศข้างเคียงประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนาในฐานความผิดเดียวกันว่า แต่ละประเทศมีการดำเนินการอย่างไร มีการกำหนดโทษตามอัตราก้าวหน้าตามน้ำหนักเรือหรือไม่  และพิจารณากฎหมายเป็น 2 กลุ่มคือ ความผิดที่เกิดจากทรัพยากร และความผิดด้วยวิธีปฏิบัติ และจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมาย และปรับแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการทำประมง ซึ่งการเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความคืบหน้าอย่างมากนี้ นับเป็นของขวัญในวันประมงแห่งชาติแก่ชาวประมงทั่วประเทศ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-"มณัญญา" บุกกรมวิชาการเกษตร ทวงถามเอกสารสต๊อกสารพิษ
-แฉ ! กระทรวงเกษตรฯยังนำเข้าพาราควอต
-เฉลิมชัย ชงแต่งตั้งซี 10 เข้าครม. 4 ตำแหน่ง
-โยกย้าย ล็อตแรก เขย่าแรงบิ๊กเกษตร
 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ