ข่าว

เฉลิมชัย ชงแต่งตั้งซี 10 เข้าครม. 4 ตำแหน่ง

เฉลิมชัย ชงโผแต่งตั้งซี 10 เข้าครม. 4 ตำแหน่ง แทนผู้เกษียณราชการ ส่วนผู้ตรวจราชการว่าง 5 ตำแหน่ง มีเวลาเฟ้นหา รองอธิบดีสมัครเพียบ

 

17 กันยายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ในวันนี้จะเสนอรายชื่อผู้บริหารระดับต้น ที่จะแต่งตั้งมาเป็นผู้บริหารระดับสูง ให้ครม. พิจารณาเห็นชอบ 

 

ประกอบด้วยตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ อีก 2 ตำแหน่งแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่เหมาะสม ตามเกณฑ์คุณสมบัติ ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)และผ่านการทดสอบวิสัยทัศน์

 

ผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากผู้ที่สมัครเข้ามาจากรองอธิบดีกรมต่าง ๆ สมัครมาทุกกรม เป็นการเลื่อนระดับจากผู้บริหารระดับต้น(ระดับ9 )เป็นผู้บริหารระดับสูง (ระดับ10 )และคัดเลือกขึ้นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ว่างอีก 5 ตำแหน่ง ยังมีเวลาพิจารณาหาผู้ที่เหมาะสม

 

นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ได้ย้ำให้การแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งของกระทรวงเกษตรฯ และการทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวง รวมทั้งไม่ให้มีการวิ่งเต้นหรือเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนระดับอย่างเด็ดขาดในทุกหน่วยราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งติดตามดูแลการบริหารบุคคล งานในทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นไปด้วยระบบคุณธรรม

 

นอกจากนี้กำชับให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติงานตามกฎหมายหรือระเบียบแผนของทางราชการกำหนดไว้ตามขั้นตอนต่างๆ โดยเคร่งครัดและต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน หากหน่วยงานใดปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตจะพิจารณาโทษอย่างเฉียบขาดทุกกรณี

 

“สั่งเบรคพวกนักวิ่งเต้น ไม่ต้องมาหาผม การแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งเป็นไปด้วยความยุติธรรม เหมาะสม  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีความสามารถปฏิบัติงานได้ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างสูงสุด “นายเฉลิมชัย กล่าว

 

 

ข่าวยอดนิยม