13 กันยายน 2562 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร  

 

 

 

 

โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการวิจัยพันธุ์พืช ขยายพันธุ์พืช รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศสำหรับเกษตรกร จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการสนับสนุนให้ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย พัฒนาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ให้กับเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจต้องการเข้ามารับความรู้ในการปลูกพืชผักผลไม้ พืชสมุนไพร รวมทั้งพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่กรมวิชาการเกษตรได้ทำการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์ โดยการเปิดให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในศูนย์ฯ ประมาณ 3-7 วัน และมีที่พักให้ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยมีตลาดรองรับ

         

ได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการพัฒนาให้ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มั่นคงในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป หากเกษตรต้องการปลูกส้มโอ เมื่อเข้ามาที่นี่ก็จะได้ทราบวิธีการปลูกส้มโอที่ทำให้ได้ผลผลิตดี ต้องใช้ปุ๋ยชนิดใด หรือต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกเท่าไหร่ ซึ่งเกษตรบางคนอาจจะเคยปลูก แต่ที่ผ่านอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

 

ดังนั้น ที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ เนื่องจากมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเลิศ มีอากาศบริสุทธิ์ มีสภาพดิน น้ำ ลม ไฟ ที่สะอาดและบริสุทธื์ อีกทั้งมีโรงเรือนพืชสมุนไพร ที่สามารถนำผลผลิตส่งต่อให้โรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และส่งออกไปยังที่อื่นๆได้

 

 

รวมทั้งได้ชมที่ตั้งพื้นที่ของโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ (แผนงานวิจัยปี 2564) ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย บนเนื้อที่ 104 ไร่ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบประมาณในการสร้าง โดยจะมีการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งกัญชา กัญชง พริกไทย ขมิ้น รวมทั้งพืชสมุนไพรอื่นๆ ทั้งในพื้นที่โล่ง และในโรงเรือนแบบปิด โดยกรมวิชาการเกษตรจะเข้าไปส่งเสริมทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืชเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

           

โดยมีการปลูกไม้ผล ได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย ส้มโอ เงาะ สับปะรด มะคาเดเมีย รวมทั้งปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีการปรับปรุงพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กล้วยไม้ดิน ปทุมมา กระเจียว มีแปลงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

 

 

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยพัฒนาต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วลันเตา โครงการพัฒนาการจัดการคุณภาพพืชสมุนไพร และโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานการผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแผนงานวิจัยใน ปี 2564 เป็นต้น