1 กันยายน 2562 นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า วันที่ 4 ก.ย.2562 เตรียมนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 

 

ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป สำหรับระยะเวลาการดำเนินโครงการเริ่ม ต.ค.2562-ก.ย.2563 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้คือ เกษตรกร 1,412,017 ราย คนกรีด 299,235 ราย รวมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 17,201,390.77 ไร่

 

โดยราคาประกันยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) ประกันราคาน้ำยางสด (DRC100%) ราคา 57 บาท/ก.ก. ราคายางก้อนถ้วย (DRC100%) ราคา 25 บาท/ก.ก. เกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และบัตรสีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ถือเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากการขายยางขาดทุนมากว่า 5 ปีอย่างทั่วถึง โดยกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง 20 ก.ก./ไร่/เดือน 


นอกจากนี้ยังกำหนดให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น หรือเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมในสวนยาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้อย่างความยั่งยืน สำหรับการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง สำหรับงบประมาณนั้น ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อนและให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้น ธ.ก.ส.ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกร และค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้

 

สำหรับเงื่อนไขของการชดเชยรายละกำหนดไว้ 3 เงื่อนไข คือ ชดเชยไม่เกิน 25 ไร่จะใช้งบประมาณ 26,627,343,816.59 บาท, ชดเชยรายละไม่เกิน 20 ไร่จะใช้งบประมาณ 24,928,133,299.41 บาท และ ชดเชยรายละไม่เกิน 15 ไร่จะใช้งบประมาณ 22,280,417,136.65 บาท ซึ่งทั้ง 3 แนวทางจะนำเสนอ บอร์ดกยท.พิจารณาก่อนเข้าที่ประชุม กนย.และเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป