จัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดให้อยู่หมัดด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง หลังสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและผู้เกี่ยวข้อง วางแผนรับมือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในฤดูกาลปลูกข้าวโพดรอบถัดไป 

       โดยมีกระบวนการจัดการแบบองค์รวมตามหลักวิชาการที่ใช้ร่วมกันทั้งชีวภัณฑ์ สารเคมีชนิดและอัตราที่แนะนำด้วยหลัก 3 ถูกคือ ถูกชนิด ถูกเวลา ถูกวิธี ร่วมกับการใช้ชีววิธี จะเป็นวิธีที่ได้ผลและควบคุมได้

 

    “ท่องโลกเกษตร”อาทิตย์นี้ตามคณะผู้บริหารสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย นำโดย"ดร.วรณิกา นาควัชระ บีดิงเฮาส์" ผู้อำนวยการฯลงพื้นที่อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดหลังจากได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แก้ปัญหาการระบาดของโรคดังกล่าวทีี่มีการระบาดในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศในช่วงที่ผ่านมา

       จากรายงานข้อมูลของกรมวิชาการเกษตรที่ประมาณการพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดในประเทศไทยไว้ว่ามีมากกว่า 6.87 ล้านไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตกว่า 4.62 ล้านตันในปีนี้ ถ้าหากไม่เร่งกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด อาจสูญเสียผลผลิตมากถึง 25 – 40 % คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4 – 8 พันล้านบาท ซึ่งประมาณการค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่อไร่อยู่ที่ 200 – 400 บาท ฉะนั้นต้นทุนการผลิตโดยรวมของผลผลิตก็อาจเพิ่มสูงขึ้นถึง 800 – 1,602 ล้านบาทต่อปี 

      "สมาคมฯ จึงเร่งจัดการอบรม ติดอาวุธทางความรู้แบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียแก่เกษตรกรในการประกอบอาชีพ และแบ่งเบาภาระภาครัฐ ซึ่งเราตั้งเป้าเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรโดยตรงและผ่านภาคีเครือข่ายการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย กว่า 5,000 คน ภายในฤดูกาลนี้”

      ดร.วรณิกาเผยข้อมูลระหว่างลงพื้นที่ว่านับตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมาได้เกิดการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดครั้งแรกในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตข้าวโพดกว่า 80% ของพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 50 จังหวัดในประเทศไทย ดังนั้นเพื่อป้องกัน และจัดการกับหนอนกระทู้ลายจุดอย่างยั่งยืน สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย จึงต้องนำองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าและงานวิจัยต่าง ๆ มาเผยแพร่ และจัดการอบรม

     “พฤติของกรรมเกษตรกรในบ้านเราที่ส่วนใหญ่ใช้สารฆ่าแมลงชนิดไหนดีก็จะใช้ตลอด ใช้ซ้ำ ๆ อยู่ชนิดเดียวทั้งด้วยความมั่นใจที่ใช้แล้วได้ผลดี หรือความที่ไม่รู้ถึงปัญหาในการดื้อยาของแมลงศัตรูพืช การจัดการรับมือกับหนอนกระทู้ลายจุดที่ล้มเหลว เกิดมาจากการจัดการที่ผิดวิธี ผิดที่ และผิดเวลา ตลอดจนหนอนตัวนี้ดื้อยาเร็ว ดังนั้นจึงเป็นต้องจัดการด้วยหลายวิธีร่วมกัน"

     ขณะที่ ทองสุก วงค์นารัตน์ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บอกว่าตนเองมีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 100 ไร่ เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกมากว่า 30 ปีแล้ว ผลผลิตต่อไร่เคยได้ผลดีมาตลอด แต่ปีนี้ต้องประสบปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด และผลผลิตราคาตก โดยขายได้ที่ 4.8 – 5.50 บาท ต่อ กก. เท่านนั้น จากที่เคยได้ประมาณ 8 – 10 บาทต่อ กก. 

      "ปัญหาหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด เพิ่งพบในการปลูกรอบแรกของปีนี้ ไม่เคยเจอมาก่อนเลย ภายใน 2 – 3 วัน หนอนทำลายข้าวโพดหมดเลยในแปลงที่ถูกโจมตีพื้นที่ 20 ไร่ เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้เพียงแค่ 5 ตัน ส่วนในแปลงที่ไม่กระทบได้มากถึง 30 ตันต่อ 20 ไร่"

        ส่วนวิธีจัดการ ทองสุกบอกว่าใช้สารเคมี อีมาเม็คติน เบนโวเอท และลูเฟนนูรอนผสมสัดส่วนเท่ากัน ฉีดพ่นช่วงเช้ามืดและเย็น ในช่วงที่แมลงออกมาหากินบนยอดใบ ซึ่งตรงนี้สำคัญต้องพ่นให้ถูกเวลา ถูกที่ ถูกวิธี ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้ผล ส่วนกลางวันเป็นช่วงที่แมลงหลบอยู่ใต้ใบก็ไม่ควรพ่น สำหรับต้นทุนในการพ่นต่อไร่ เป็นค่าสารเคมีประมาณ 187 บาทต่อไร่ ค่าแรงพ่น 100 บาท ต่อไร่ ในหนึ่งฤดูกาลปลูกพ่น 3 ครั้ง ไม่ควรเกินนี้ เพราะพ่นมากไปก็สิ้นเปลือง พ่นไม่ถูกที่ ไม่ถูกเวลาก็ไม่ได้ผล เฉลี่ยต้นทุนการกำจัดแมลงเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 661 บาท ต่อไร่ 

   

  อย่างไรก็ตามโครงการจัดอบรมวิธีการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแก่่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดครั้งนี้ ทางสมาคมฯได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรก้าวหน้ามายกระดับเกษตรกรรมไทยให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ที่ก้าวล้ำและถูกต้องให้เกษตรกรไทยและผู้เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่ต้องร่วมผนึกกำลังกับทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการกับศัตรูพืชอย่างหนอนกระทู้ข้าวโพดให้ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทย ยังครองตำแหน่งแชมป์ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับหนึ่งของโลก และให้บรรลุเป้าผลผลิตข้าวโพดอันเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศต่อไป