royal coronation
27 มกราคม 2563
เกษตร/ทำกิน/สัตว์เลี้ยง

สสก.ที่2 ราชบุรีจัดสื่อสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินงานเกษตรครบวงจร

13 กรกฎาคม 2562 - 09:10 น.
สพกที่2,ราชบุรี
Shares :
เปิดอ่าน 2,430 ครั้ง

สสก.ที่2 ราชบุรีจัดสื่อสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินงานเกษตรครบวงจร

คลิปที่ 1

               เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 (สสก.)จังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงการนำคณะสื่อมวลชนในโครงการสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อให้สื่อมวลชนได้เยี่ยมชมความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการตลาดในสินค้าเกษตรกรของพื้นที่เขต 2

   

         โดยคณะสื่อมวลชนจะได้เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมตลาดเกษตรกร ซึ่งเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดตลาดเกษตรกรของจังหวัดราชบุรี ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้ทุกจังหวัดดำเนินงานจัดตั้งตลาดเกษตรกร Farmer market เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง โดยใช้สถานที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 06.00 น. ถึง 12.00 น .

              ที่ผ่านมาตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีแห่งนี้มีผู้บริโภคให้การตอบรับเป็นอย่างดีเดินทางเข้าจับจ่ายวันละไม่น้อยกว่า 800 - 1,000 คน มีรายได้หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 100,000 - 200,000 บาท ต่อสัปดาห์ โดยเกษตรกรจะนำผลผลิตมาร่วมจำหน่ายกว่า 34 ร้านค้า ภายในพื้นที่มีการแบ่งโซนแยกประเภทสินค้าอย่างชันเจน เช่นสินค้าประเภทประมง สินค้าแปรรูป สินค้าพืชผักและผลไม้ซึ่งสะดวกในการเลือกซื้อของผู้บริโภคเป็นอย่างดี

               และในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อยกระดับตลาดเกษตรกรแห่งนี้ให้ได้มาตรฐาน และเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) หรือโรงเรียนการตลาดสินค้าเกษตรขึ้น อันจะช่วยให้เกษตรกรมีศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาด และสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรได้ด้วยตนเอง การนี้คณะสื่อมวลชนยังจะได้เข้าร่วมในพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดศูนย์ฯ อีกด้วย

                 จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษหนองศาลา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (ผัก) ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ชมกระบวนการผลิตผัก การจัดการผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรเข้าสู่ตลาด และการบริหารจัดการตลาดของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ผลิตพืชผักชนิดต่างๆ รวมตัวกันในการทำการผลิตและทำการตลาดแบบแปลงใหญ่

             โดยเฉพาะในขบวนการผลิตนั้นได้ยึดแนวทางตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านตลาดนำการผลิตมาดำเนินการ ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชผักปลอดสารพิษตามความต้องการของตลาด ที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจต่อสุขภาพมากขึ้น ด้วยการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดและป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่นสารไตร โคเดอร์ม่า เพื่อป้องกันโรคโคนเน่ารากเน่าที่เกิดขึ้นกับต้นพืช ในช่วงพืชผักกำลังเจริญเติบโตส่งเสริมให้ใช้สารบิวเวอร์เรียในการป้องกันกำจัดหนอนและเพลี้ยไม่ให้เข้ามารบกวนแปลงปลูก เป็นต้น

                 ซึ่งผลผลิตพืชผักของเกษตรแปลงใหญ่แห่งนี้ ส่วนหนึ่งส่งจำหน่ายในกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งส่งบริษัท ผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และส่วนหนึ่งนำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้คณะสื่อมวลชนยังได้ชมกระบวนการในการผลิตผักแบบปลอดสารพิษ การเก็บเกี่ยว การบรรจุ เพื่อส่งผักเข้าสู่ตลาดเกษตรกรและตลาดทั่วไปอีกด้วย

         

              จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ชมการดำเนินงานการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ในแปลงข้าวโพดฝักอ่อน โดยมี ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ให้ข้อมูลถึงผลสำเร็จของการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพด ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายพร้อมสาธิต วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) และวิธีการตรวจแปลงเบื้องต้น ที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

                ทั้งนี้ การจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรในพื้นที่ภาคตะวันตกของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับงานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรในด้านต่างๆ ของพื้นที่ไปเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งจะเกิดผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ ทั้งด้านขวัญและกำลังใจในการดำเนินกิจการด้านการเกษตร และก่อเกิดการรับรู้จากประชาชนโดยทั่วไปในฐานะผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสินค้าเกษตรที่ดีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพและแหล่งจำหน่ายได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ