ในทุกวันนี้การดำเนินรายการของสถานีวิทยุ ม.ก. ไม่ได้จำกัดแค่เพียงการให้ความรู้ทางการเกษตรเท่านั้น แต่เป็นการสร้างความคิดใหม่ๆ ทางการเกษตรและเป็นการจุดประกายให้ผู้ฟังไปค้นหาความรู้และสร้างเครือข่ายความรู้ให้กว้างออกไป

   

         ดังนั้นรายการวิทยุในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่รายการแต่เป็นมากไปกว่านั้น เรียกได้ว่าเป็นวิธีการและกิจกรรมในการสร้างสรรค์ความความรู้ให้เกษตรกรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองตามความรู้ความสามารถและความต้องการที่แท้จริง โดยมีสถานีวิทยุ ม.ก. คอยเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่เคียงข้าง นอกเหนือไปจากนั้นก็เป็นเรื่องของการช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งไปในเวลาเดียวกัน

               ที่ผมบอกว่ารายการวิทยุของสถานีวิทยุ ม.ก. เป็นมากกว่ารายการวิทยุก็คือเป็นการดำเนินรายการวิทยุในลักษณะของรายการโรงเรียนวิทยุทางอากาศที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเกษตรตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น เช่น โรงเรียนวิทยุทางอากาศเรื่องการผลิตโคเนื้อ การผลิตข้าว การผลิตลำไย และล่าสุดคือโรงเรียนวิทยุทางอากาศเรื่องปุ๋ยสั่งตัด ซึ่งรายการวิทยุในลักษณะนี้ไม่เพียงแค่ให้ผู้ฟังรับฟังความรู้และข้อมูลข่าวสาร

              แต่ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในเรื่องที่สนใจเพื่อให้ได้ทั้งความรู้และทักษะรวมถึงได้พบปะเพื่อนเกษตรกรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันและเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมไปจนถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำการเกษตรต่อไป

              อย่างที่ผมเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่าการกระจายเสียงของสถานีวิทยุ ม.ก. นอกเหนือจากระบบ AM stereo 1107 MHz. ผ่านทางคลื่นวิทยุปกติที่รับฟังกันผ่านทางเครื่องรับวิทยุแล้ว ยังเพิ่มช่องทางการกระจายเสียงและเพิ่มสัญญาณภาพผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้การรับฟังทำได้ง่ายขึ้นผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทั้งในระบบอันดรอยด์ และไอโอเอส รวมถึงจากเพจบนเฟซบุ๊ก ซึ่งทำให้เข้าถึงการรับฟังของผู้ฟังได้ทุกกลุ่มทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องการเกษตร จึงทำให้สามารถรักษาฐานผู้ฟังเก่าและเพิ่มจำนวนฐานผู้ฟังรุ่นใหม่ได้ในเวลาเดียวกัน

               นอกจากนี้ทางสถานีวิทยุ ม.ก. ยังได้เห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ฟังที่เป็นผู้สูงอายุ ด้วยในทุกวันนี้เป็นยุคที่สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ทำรายการวิทยุและโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขรวมถึงได้ความรู้และเรื่องราวที่สนใจไปในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ จะเห็นได้ว่าสถานีวิทยุ ม.ก. ให้ความสำคัญกับเนื้อหา เทคโนโลยีที่เข้าถึงผู้ฟัง 

     

         อีกทั้งคุณลักษณะของกลุ่มผู้ฟังที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสอดคล้องต่อต้องการของพื้นที่และชุมชน และที่สำคัญคือการสร้างคุณค่าทางจิตใจด้วยการมอบประกาศนียบัตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศอีกด้วย

               ในอนาคตข้างหน้าทางสถานีวิทยุ ม.ก. หรือ KUR+ ยังคงมีเป้าหมายในการสร้างความรู้ทางการเกษตรที่ตอบสนองความต้องการให้แก่สังคม การใช้เทคโนโลยีที่สมัยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงผู้ฟัง การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ และสร้างเครือข่ายรวมถึงความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป