เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมการบริหารจัดการท่องเที่ยว“ข่วงผะหญาล้านนา ลำปาง” (ลานปัญญา)เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน จ.ลำปาง

     

        โดยรวมแหล่งท่องเที่ยวของทั้ง 11 ชุมชน โดยรวมกลุ่มร่วมกันลงทุนในนามสมาคมฯ เริ่มต้นด้วยเงิน 500,000 บาท เมื่อต้นเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นจุดแสดงกิจกรรม ของดีของเด่นและประสานงานต่อกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่มีแปลงสาธิตทำเกษตรอินทรีย์  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมทางนัำและพื้นที่สำหรับการแสดงศิลปะ ดนตรี พื้นเมืองล้านนาอีกด้วย