เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยที่มาการมีผู้แทนเกษตรกร  เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 16 มิถุนายน 2562   พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิกออกมาใช้สิทธิให้มาก

 นายสไกร  พิมพ์บึง

 

               นายสไกร  พิมพ์บึง  รองเลขาธิการ  รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า การมีผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตาม พ.ร.บ.กองทุนฟื้นฟูฯ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 และมาตรา 13 กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน  ได้แก่ 1 กรรมการโดยตำแหน่งที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน  2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 11 คน และ 3. กรรมการที่เป็นผู้แทนเกษตรกรจำนวน 20 คน   ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง  ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค จำแนกเป็นผู้แทนภาคเหนือ 5 คน ภาคกลาง 4 คน                     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  7 คน และภาคใต้ 4 คน 

            ตามคำสั่ง คสช. ที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจดำเนินการตามภารกิจ 3 เรื่อง คือ 1.การแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วน 2.การแก้ปัญหาภายในสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   และ 3.การได้มาซึ่งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร   ซึ่งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ  จึงจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้  

  

 

           

          “จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้กันให้มาก ๆ  โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบขับขี่  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรูปถ่ายที่สามารถใช้อ้างอิงได้  ยื่นแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะใช้สิทธิเลือกตั้ง   ซึ่งเกษตรกรสมาชิกสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ 1 คน เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรเข้ามาเป็นปากเป็นเสียง   ร่วมเสนอความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  ตลอดจนการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน  การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร  และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับเกษตรกร” นายสไกร  กล่าว