นายสำราญ สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น คือ 1.การจำกัดการใช้ การกำหนดฉลาก และภาชนะบรรจุ วัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 2. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต การนำเข้า การส่งออก การมีไว้ในครอบครอง และกำหนดให้มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบในการควบคุมการขาย ซึ่งวัตถุอันตรายทั้ง 3 ชนิดนี้  และ 3. การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เฉพาะวัตถุอันตรายที่เกี่ยวกับ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส 3 ชนิดนี้ และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป   

  นายสำราญ สาราบรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

             ซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้เกษตรกรผู้ต้องการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด ต้องผ่านการอบรม และทดสอบความรู้ จึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสารเคมีดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (ครู ข) กว่า 1,625 คน จาก สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร 50 ศูนย์ทั่วประเทศได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พาราควอต  ไกลโฟเซต  และคลอร์ไพริฟอส  ให้ถูกต้องและปลอดภัยซึ่งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านการอบรมเหล่านี้ จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกร แล้วเกษตรกรจะเข้ารับการทดสอบความรู้ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ก่อนนำไปซื้อสารเคมี 3 ชนิดต่อไป

             อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคน ต้องเร่งทำความเข้าใจ เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการรับสิทธิ์ได้รับทราบขั้นตอนที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะต้องมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ ที่ตั้งแปลงปลูกของตนพร้อมนำหลักฐานประกอบด้วยบัตรประชาชน และสำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพารา จะต้องไปขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตร จะเปิดรับสมัครเกษตรกร เข้ารับการอบรม และทดสอบประมาณเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เกษตรกรจะต้องได้รับสิทธิ์ในการซื้อสารทั้ง 3 ชนิดก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2562

       

            สำหรับข้อกำหนดที่เกษตรกรควรรู้ตามประกาศจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด คือ สารพาราควอต และไกลโฟเซต อนุญาตให้ใช้กำจัดวัชพืช เฉพาะในแปลงปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล ส่วนคลอร์ไพริฟอส อนุญาตให้ใช้กำจัดแมลงศัตรูพืช เฉพาะในแปลงปลูกไม้ดอก พืชไร่ และไม้ผล ซึ่งอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะกรณีต้องการกำจัดหนอนเจาะลำต้นเท่านั้น นอกจากนี้ สำหรับพื้นที่ 4 ประเภทที่ห้ามใช้เด็ดขาด ได้แก่ พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลูกผัก และพื้นที่ปลูกสมุนไพร

               “ส่วนระยะเวลาที่เกษตรกรผู้ปลูกพืชต้องแจ้งข้อมูลในทะเบียนเกษตรกร คือ ข้าวโพดมันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน ต้องดำเนินการแจ้งภายหลังการปลูก 15 - 60 วัน ปาล์มน้ำมันยางพารา และไม้ผล ให้แจ้งภายหลังการปลูกแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน กรณีที่ยืนต้นอยู่ให้เกษตรกรแจ้งปรับปรุงข้อมูลทุกปี ส่วนพืชอื่นๆ ให้แจ้งภายหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า  15 วัน”อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวในที่สุด