กระทรวงเกษตรฯ จับมือกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ เชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคน  ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 นี้ มุ่งแก้ปัญหาหนี้เร่งด่วนและการฟื้นฟูอาชีพ  

       วันที่ 3 มิ.ย.  นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวระหว่างการร่วมเปิดการนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 62  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยาว่า บอร์ดกองทุนฟื้นฟู มีภาระกิจ การแก้ปัญหาหนี้เร่งด่วน การแก้ปัญหาภายในสำนักงานกองทุนฯ เมื่อเกษตรกรตื่นตัวให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งสมาชิกตัวแทนเข้าไปเป็นบอร์ดกองทุนกองทุนฟื้นฟูฯ จะทำให้การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สอดคล้องกับปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ในปัจจุบัน 
          จากนั้นนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง  กล่าวบรรยาย การเตรียมควมพร้อมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ว่า หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามประกาศ  กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เตรียมจัดเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้  


          หลังจากได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา  เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน   คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อ ครม. เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูอาชีพให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

       

        ​นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กล่าวว่า ปัจจุบันอนุมัติเงินช่วยเหลือองค์กรเกษตรกรและพัฒนาอาชีพในปี 61 ทั้งการอุดหนุนและการให้กู้ยืม 10,454 โครงการ จำนวนเกษตรกร 494,897 ราย รวมเงินช่วยเหลือ 855.6 ล้านบาท  กองทุนฟื้นฟูฯได้ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ผ่านโครงการส่งเสริมของรัฐ  ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตร รวม 520,052 ราย  ยอดหนี้ 89,377 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ล้มละลาย 47 ราย มูลหนี้ 245 ล้านบาท  ปัญหาหนี้ NPL จำนวน 2,376 ราย ยอดหนี้  1,171 ล้านบาท  สำหรับหนี้ชำระปกติ 258,945 ราย มูลหนี้ 36,686 ล้านบาท (ณ 28 ก.พ. 2562) 

           โดย ขณะนี้ กฟก.ได้แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรทั่วประเทศผ่านสถาบันเจ้าหน้า ทั้ง ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ นิติบุคคล ยอดรวม 29,241 ราย ยอดหนี้ 6,097 ล้านบาท และยังได้ช่วยรักษาที่ดินของเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อโอนหลักประกันมายัง กฟก. จากเจ้าหนี้ 21,234 แปลง เนื้อที่ 154,334 ไร่  และได้โอนหลักประกันที่ชำระแล้วคืนไปยังเกษตรกร จำนวน 4,603 แปลง เนื้อที่ 36,010 ไร่  และได้ติดตามภาระหนี้คืนจากเกษตรกร 1,429 ล้านบาท