รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร มุ่งหวังเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดอย่างเป็นรูปธรรม และจะทำให้การผลิตของเกษตรกรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไป


              นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนกำแพงเพชร ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ว่า ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้ามาปฏิบัติ และเริ่มปลูกผักปลอดภัย มุ่งสู่การยกระดับมาตรฐานเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ระบบ PGS และ Organic Thailand นอกจากนี้ ทางชุมชนยังมีแนวความคิดที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มโคเนื้อและสัตว์ประเภทอื่นด้วย 

               สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาให้องค์ความรู้สนับสนุนตามความต้องการของชุมชน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) อยากให้ทางราชการได้ช่วยเหลือเกษตรกร ถ้าเกษตรกรมีแผนการผลิตที่ชัดเจน ก็จะให้เชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ระบบตลาดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหมายความว่าจะมีภาคส่วนจากเอกชน ไม่ว่าจะเป็น Modern trade, Supermarket หรือชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ที่มีความต้องการบริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เข้ามารับซื้อผลผลิต เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง และจะทำให้การผลิตของเกษตรกรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่มีความยั่งยืนต่อไป