สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถานีวิทยุม.ก. ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นบุคคลที่บริหารงาน และดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น จากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

 

         ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติซึ่งเป็นบุคคลที่บริหารงาน และดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น จากพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
จัดโดย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

       สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สถานีวิทยุ ม.ก.) ได้ร่วมออกบูธแสดงกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมาด้วย