ข่าว

เกษตรฯ ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการ 4.0

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โดย - โต๊ะข่าวเกษตร

          กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ สำหรับธุรกิจเกษตรอาหารใหม่ ยุคประเทศไทย 4.0 เพื่อสร้างกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านธุรกิจเกษตรและอาหาร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  ตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่กลุ่มนักธุรกิจมืออาชีพในภาคการเกษตรและอาหารในอนาคต  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 60 ราย 43 ธุรกิจ

           นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer มาตั้งแต่ปี 2557 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร รุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 17  45 ปี มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย โดยให้เกษตรกเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็น ผู้จัดการเรียนรู้” มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้สามารถทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับและทุกภาคส่วน ตลอดจนการได้รับการพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา   รวมถึงองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ชุมชนเติบโตทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ ปัจจุบัน มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6,806 ราย และผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmerจำนวน 5,477 ราย ทั่วประเทศ

           นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจัดกิจกรรมค่ายนวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ Young Smart Farmer เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านการเกษตร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยได้รับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพในด้านต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 ราย 43 ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และฝึกทักษะ ต่างๆ ได้แก่ Design ThinkingIdea Pitching, การทำงานจากหลังมาหน้า, การพัฒนาแผนธุรกิจด้วย Lean Canvas, การทดสอบโมเดลการประเมินตลาด (Market Validation)How to Pitch และการนำเสนอโมเดลของแต่ละโครงการ (Pitching)

            “ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีความมุ่งหวังให้เกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรอาหารเข้าถึงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมด้วยการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากหลากหลายสาขามาบูรณาการต่อยอดธุรกิจของตน สามารถพัฒนาต่อยอดแผนธุรกิจด้านการเกษตรและอาหารโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้หน่วยงาน/องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และสถาบันการศึกษา สามารถประสานงานการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรอาหาร เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 รวมถึงสามารถรับรู้และเข้าถึงการพัฒนาธุรกิจ   เพื่อความยั่งยืนตามการพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชุมชน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร” กล่าวในที่สุด

--

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ