๏ เพื่ออะไรใดหรือที่มุ่งหวัง
ชนะหรือพ่ายพังที่เป็นอยู่
สุดขั้วสุดข้างข้างข้างคูคู
ทั้งทั้งที่รู้ทุกทุกครั้ง

 


๏ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมหรือส่วนตัว
เส้นแบ่งดีชั่วปลายทางหวัง
ประโยชน์อะไรดึงดื้อดันทุรัง
ชนะหรือพ่ายพังก็พังพับ


๏ เพื่อเราเพื่อเขาหรือเพื่อใคร
เราต่างรู้ได้เมื่อขานขับ
เปิดเผยซ่อนเร้นก็ถมทับ
เพราะไม่มีความลับในความจริง


๏ เพื่อไปข้างหน้าเพื่อไปต่อ
หรือเพื่อรั้งรอทุกทุกสิ่ง
ฉุดยื้อดึงลากเพื่อแอบอิง
หรือปล่อยวางทิ้งเพื่อมุ่งไป


๏ เพื่ออะไรเราย่อมรู้แก่ตัว
เส้นแบ่งดีชั่วแถลงไข
เราย่อมรู้ดีชั่วอยู่แก่ใจ
ย่อมต้องรู้เพื่ออะไรเพื่อตอบตน


๏ เพื่ออะไรใดหรือที่มุ่งหวัง
ชนะหรือพ่ายพังทุกแห่งหน
ทางตันทางออกต่างยินยล
จะติดกับหรือผ่านพ้นอยู่ที่เรา !.

.......................................