๏ ถูกท่านว่าถูกย่อมต้องถูก
ท่านว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้
ถูกย่อมต้องถูกไม่ผันแปร
ย่อมต้องถูกแน่แน่ถูกแน่นอน

 


๏ ผิดท่านว่าผิดย่อมต้องผิด
ท่านย่อมมีสิทธิ์จะสั่งสอน
ผิดย่อมต้องผิดห้ามตัดตอน
ต้องผิดไว้ก่อนตามหลักการ


๏ ถูกท่านว่าถูกย่อมต้องถูก
ตามใจผู้ปลูกเรือนและบ้าน
ท่านผู้อาศัยอยู่ไม่นาน
ปั้นวัวควายให้ลูกหลานอย่าดูดาย


๏ ผิดท่านว่าผิดย่อมต้องผิด
โดยไม่ต้องคิดขยับขยาย
ผิดย่อมต้องผิดไม่กลับกลาย
ร้ายย่อมต้องร้ายไม่ใช่ดี


๏ ถูกท่านว่าถูกย่อมต้องถูก
ลูกหลานหลานลูกอยู่กับที่
ผ่านพ้นเวลาวันเดือนปี
ทั้งหมดล้วนมีถูกที่แล้ว


๏ ผิดท่านว่าผิดย่อมต้องผิด
จงสงวนชีวิตอยู่ในแถว
ผิดผิดถูกถูกจอดอย่าแจว
เถิดพ่อแก้วแม่แก้วแล้วแต่กรรม !.

.....................................