๏ ให้มันจบที่ไหนได้ทั้งนั้น
ตราบที่มีความฝันที่มีได้
ฝันที่ไม่ผูกขาดแค่ของใคร
ฝันที่รับและให้ให้และรับ

๏ ให้มันจบที่ไหนได้ทุกที่
แต่จุดจบต้องไม่มีเข้าจุดอับ
ต้องไม่แตกไม่แยกไม่เยินยับ
ต้องไม่พ่ายพังพับอย่างยับเยิน


๏ ให้มันจบที่ไหนได้ทั้งหมด
โดยลึกซึ้งงามงดไม่ผิวเผิน
เพื่อส่วนรวมไม่ส่วนตัวไม่ส่วนเกิน
ร่วมครรลองดำเนินโดยคลองธรรม


๏ ให้มันจบที่ไหนไม่ขัดข้อง
ถูกใจและถูกต้องอย่ายีย่ำ
ใจต้องเต็มทั้งใจไม่มืดดำ
บริสุทธิ์ใจใจนำไม่ย่ำยี


๏ ให้มันจบที่ไหนได้เสมอ
จบที่ฉันจบที่เธอจบทุกที่
จบที่เราทั้งผองประชาชี
จบด้วยทางวิถีประชาชน


๏ ให้มันจบที่ไหนให้มันจบ
แสดงเสียให้ครบเหตุและผล
คนกับคนสื่อสารคนกับคน
เริ่มที่ใจเริ่มต้นจบที่ใจ !.

..........................................