๏ สัญญาสัญญาและสัญญา
เชื่อและศรัทธาต้องคงมั่น
ทั้งหมดมีให้ระหว่างกัน
เธอเขาเราฉันตามสัญญา

 


๏ ดีดีทั้งนั้นเขาว่าดี
ของมันต้องมีไม่มุสา
กลับหน้ากลับหลังไปแล้วมา
กลับหลังกลับหน้ามาแล้วไป


๏  ทั้งเราทั้งเขาเขาและเรา
ทั้งใหม่ทั้งเก่าเก่าและใหม่
ทั้งหลายทั้งปวงใครต่อใคร
ทั้งรับทั้งให้ให้และรับ


๏ มาตามสัญญามาแล้วไป
สัญญามีให้ไปแล้วกลับ
ไปตามสัญญาไม่เคยนับ
สัญญาลาลับไม่ลับลา


๏ อยู่อยู่กันมาอยู่กันไป
อยู่ต้องอยู่ให้ได้โดยไม่ด่า
พูดพร่ำซ้ำซากกลับไปกลับมา
ไม่พูดเลยดีกว่าช่างหัวมัน


๏ สัญญาสัญญาและสัญญา
กลับไปกลับมากลับหลังหัน
ทิ้งแล้วทิ้งอีกทิ้งกันและกัน
ทำได้ทั้งนั้นตามสัญญา !.

..........................................