๏ ความตายอยู่ใกล้ไม่ไกลตัว
เรียงรายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง
ฉากมรณกรรมจัดแสดง
ไร้โอกาสยื้อแย่งเพื่อแข่งกัน


๏ ความตายวนเวียนและเวียนวน
สัตว์สิ่งของคนไม่เลือกสรร
เวียนว่ายตายเกิดทุกคืนวัน
วนเวียนเช่นนั้นสัตว์สิ่งของคน


๏ ความตายถ่ายเทด้วยความตาย
เราท่านทั้งหลายเหตุและผล
ถ่ายเทชีวิตที่เวียนวน
ชีวิตร่วงหล่นจบชีวิต


๏ ความตายสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้น
สัตว์สิ่งของคนเปิดและปิด
ความคิดตกตะกอนด้วยความคิด
เปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศแตกตะกอน


๏ ความตายความหมายเพื่อหมายความ
หมายด้วยนิยามอุทาหรณ์
ลมหายใจหายเพื่อสังวร
ทบทวนนึกย้อนเพื่อทบทวน


๏ ความตายอยู่ใกล้ใกล้เหลือเกิน
ชีวิตก้าวเดินเพื่อย้อนหวน
สรรพชีวิตคิดใคร่ครวญ
ทั้งหมดจบครบถ้วนล้วนความตาย !.

..........................................