๏ มาจนถึงวันนี้มีวันนี้
เรื่องราวที่มีมีถึงไหน
เธอเขาเราฉันใครต่อใคร
รู้ซึ้งแก่ใจหรือไม่รู้


๏ ลึกลึกผิวเผินประจักษ์ตา
ประจักษ์ใจยิ่งกว่าที่มาสู่
เธอเขาเราฉันผิดเป็นครู
กับรสนิยมรวมหมู่ใครต่อใคร


๏ เธอเขาเราฉันความเป็นมา
จริงเท็จมายาซ้อนภาพไหว
เป็นอยู่อย่างนี้เป็นฟืนไฟ
เป็นเพื่อเป็นไปในแปลกปลอม

 

๏ จึงรู้สึกรู้สารู้แก่ใจ
รู้ทั้งหมดได้ตรงและอ้อม
ทั้งหมดมีแค่ยอมไม่ยอม
เมื่อตกอยู่ในวงล้อมสำนึกตน

 

๏ มาจนถึงวันนี้ที่เป็นมา
ล้วนภาพลวงตาในทุกหน
ระหว่างคนต่อคนและต่อคน
เมื่อมีเหตุย่อมมีผลกระจ่างใจ

 

๏ วันนี้เป็นไปและเป็นมา
เป็นอยู่ตรงหน้าความเลื่อนไหล
เธอเขาเราฉันใครต่อใคร
เกิดขึ้นดับไปในวันนี้ !.

..........................................