๏ ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิด                     อย่างไรก็ไม่มิดสนิทสนม
เคยชอบก็ชังไม่ชื่นชม                         อาเจียนอาจมกระจัดกระจาย

 

๏ หนักหนาสาหัสเกินจะแห่                  ยักยันยักแย่ขยับขยาย
จากจุดเริ่มต้นไปสุดปลาย                    วาระสุดท้ายใกล้เต็มที

๏ ที่คิดไม่คิดว่าจะคิด                         ผิดแล้วก็ผิดยากหลีกหนี
ความคิดสิ้นคิดเปื้อนราคี                      บัดซบบัดสีบัตรพลีคน

 

๏ ที่พูดเพ้อพร่ำสักแต่พูด                    ลมปากลมตูดทุกแห่งหน
ถ่มน้ำลายขึ้นฟ้าตกใส่ตน                     ร้อยลิ้นกะลาวนตลบตะแลง

 

๏ ที่ทำไม่ทำไม่เป็นธรรม                     มีแต่ยีย่ำประจักษ์แจ้ง
ที่ควรต้องทำไม่ลงแรง                        ไม่ควรทำดันแสดงเหมือนแกล้งทำ

 

๏ หนักหนาสาหัสเกินบรรยาย               วาระสุดท้ายไหลลงต่ำ
นับเวลาถอยหลังชดใช้กรรม                 ที่เหยียบที่ย่ำที่ย่ำยี

 

๏ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้หมดลม             ปมเชือกขมวดปมทุกทุกที่
ผูกเป็นเงื่อนตายวันเดือนปี                    มรณะบัดนี้มรณกรรม

 

๏ ช้างตายทั้งตัวใบบัวปิด                     ผิดประจานผิดวันยันค่ำ
ตายแล้วผู้ตามและผู้นำ                        หยุดเพ้อหยุดพร่ำหยุดหายใจ !.

............................................................