๏ สักครู่ขณะหนึ่งครู่ขณะ           เข้าใจธรรมะขณะครู่
สัมผัสได้ยินสายตาดู                รู้เรียนเรียนรู้ขณะใจ

 

๏ ปัจจุบันขณะได้เรียนรู้             แก่นธรรมมีอยู่สว่างไสว
มืดมิดมัวหม่นทั้งนอกใน            แจ้งกระจ่างได้ในพริบตา


๏ มั่นสติตนสติมั่น                    รู้เท่ารู้ทันทุกกังขา
ตั้งสติได้สติมา                        ก่อเกิดปัญญาสติตน

 

๏ รู้ละรู้วางรู้ความจริง                อนิจจังทุกสิ่งในทุกหน
ทุกข์มีเหตุทุกข์ว่ายเวียนวน        ดับสิ้นทุกคนอนัตตา

 

๏ วัฏสงสารสัตว์ว่ายเวียน           เปลี่ยนหมุนหมุนเปลี่ยนอนาถา
กรรมที่กระทำกรรมนำพา            เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป

 

๏ เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ยืนยาว            ดับลงทุกคราวเพื่อเริ่มใหม่
ทะเลทุกข์เวิ้งว้างและยาวไกล     เพื่อถามตอบใจข้ามพ้นทุกข์  

 

๏ สักครู่ขณะหนึ่งขณะใจ            ทบทวนเริ่มใหม่สงบสุข
กิเลสมายาที่เร้ารุก                   ตื่นรู้ปลอบปลุกสติมา

 

๏ ทำดีละชั่วจิตเบิกบาน             ธรรมที่กระทำการย่อมดีกว่า
มั่นด้วยสติเกิดปัญญา                พุทธธรรมบูชามงคลตน !.

 

...................................

 

...พุทธธรรมบูชามงคลตน...

 

(หมายเหตุ ...พุทธธรรมบูชามงคลตน...  คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร ผู้เขียน... นายทิวา  )