00 ในที่สุด สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ก็ทำคลอดหนังสือบรรณนิทัศน์ “วรรณกรรมยอดเยี่ยม ในสมัยรัชกาลที่ 9 ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา” ออกมาเรียบร้อย แม้จะใช้เวลาอย่างน้อยปีครึ่งหลังจากแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณายกย่องวรรณกรรมฯ แต่ละประเภทและประชุมคัดสรรเรื่อยมา จึงได้หนังสือประณีตงดงามตามสมควร พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตสี่สี-ขาวดำหนากว่า 500 หน้า ภายในเล่มบรรจุ บรรณนิทัศน์วรรณกรรมคัดสรร 5ประเภท คือ นวนิยาย รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ สารคดี รวมถึง วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประเภทละ 70 เล่ม ยกขึ้นแท่นเป็น วรรณกรรมยอดเยี่ยม 9 เล่ม และ วรรณกรรมดีเด่น 61 เล่ม ทุกประเภท!...

 

 

          00 จะว่าไป รายชื่อหนังสือวรรณกรรม ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมดนี้ ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน หลังประกาศก็จัดพิมพ์เป็นเล่มนี่แหละ แต่ “วรรณฤกษ์” ขออนุญาตนำมาบอกต่อ เฉพาะ 9 เล่มยอดเยี่ยม ของแต่ละประเภทนะครับ เริ่มจาก ‘นวนิยาย’ ละกัน 1.ทุ่งมหาราช : มาลัย ชูพินิจ 2.ไผ่แดง : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 3.ผู้ใหญ่ลีกับนางมา : กาญจนา นาคนันทน์ 4.เขาชื่อกานต์ : สุวรรณี สุคนธา 5.แผ่นดินนี้ยังรื่นรมย์ : ศรีฟ้า ลดาวัลย์ 6.ลูกอีสาน : คำพูน บุญทวี 7.ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด : โบตั๋น 8.บุษบกใบไม้ : กฤษณา อโศกสิน 9. บางกะโพ้ง : วินทร์ เลียววาริณ โดยมี ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณายกย่องฯ...


          00 รวมเรื่องสั้น 1.เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่ : อาจินต์ ปัญจพรรค์ 2.ฟ้าบ่กั้น : ลาว คำหอม 3.รวมเรื่องสั้นรับใช้ชีวิตของศรีบูรพา : ศรีบูรพา 4.สวนสัตว์: สุวรรณี สุคนธา 5.รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช : คึกฤทธิ์ ปราโมช 6.ขุนทองเจ้าจะกลับเมื่อฟ้าสาง : อัศศิริ ธรรมโชติ 7.แผ่นดินอื่น : กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ 8.สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน : วินทร์ เลียววาริณ 9.แจ่มรัศมีจันทร์และรวมเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิต : เสนีย์ เสาวพงศ์ มี รศ.ยุพร แสงทักษิณ เป็นประธาน...


          00 กวีนิพนธ์ 1.ขอบฟ้าขลิบทอง : อุชเชนี (ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา) 2.กวีการเมือง : จิตร ภูมิศักดิ์ 3.เราชะนะแล้ว, แม่จ๋า : นายผี (อัศนี พลจันทร) 4.เพียงความเคลื่อนไหว : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 5.ปณิธานกวี : อังคาร กัลยาณพงศ์ 6.ศึกษาภาษิตและร้อยกรอง : ฐะปะนีย์ นาครทรรพ 7.ม้าก้านกล้วย : ไพวรินทร์ ขาวงาม 8.พุทธธรรมคำกลอน เส้นทางสู่ความสุขเย็น : พุทธทาสภิกขุ 9.บทกวีของฉัน : จ่าง แซ่ตั้ง มี สถาพร ศรีสัจจัง เป็นประธาน...
          00 สารคดี 1.คู่มือมนุษย์ : พุทธทาสภิกขุ 2.กาเลหม่านไต : บรรจบ พันธุเมธา 3.ฟื้นความหลัง : เสฐียรโกเศศ 4.พุทธธรรม: พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  5.ขบวนการแก้จน : ประยูร จรรยาวงษ์ 6.ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ : จิตร ภูมิศักดิ์ 7.เพลงนอกศตวรรษ : อเนก นาวิกมูล 8.ชีวิตที่เลือกไม่ได้ : อัตชีวประวัติของผู้ที่เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง : กรุณา กุศลาสัย 9.น้ำ บ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย : สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา มี ชมัยภร บางคมบาง เป็นประธาน...


          00 วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน 1.ภาพประวัติศาสตร์ (กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) : เปลื้อง ณ นคร 2.เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก (เล่ม1-4): ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 3.แม่โพสพ: ม.ล.เติบ ชุมสาย 4.ผีเสื้อและดอกไม้ : นิพพานฯ 5.บึงหญ้าป่าใหญ่ : เทพศิริ สุขโสภา 6.ต้นเอ๋ย ต้นไม้ : จารุพงษ์ จันทรเพชร 7.ขวัญสงฆ์ : ชมัยภร แสงกระจ่าง 8.เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก : ลินดา โกมลารชุน 9.เรือใบใจกล้า (หนังสือชุดในสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ) : วิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ และคณะ มี วรรณา นาวิกมูล เป็นประธาน ส่วน รายชื่อวรรณกรรมดีเด่นทุกประภท คลิกดูจาก https://www.bangkoklifenews.com ได้เลย ยินดีด้วยครับ...


          00 มาดูข่าวดีๆ อีกเรื่องหนึ่ง ประกาศผลและมอบรางวัล เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเวทีประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลักเช่นเคย และมีเครือข่ายหลายองค์กรทั้งภาครัฐ-เอกชนร่วมสนับสนุน รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินสด 30,000 บาท รางวัลชมเชยรับโล่ พร้อมเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท ดังนี้...


          00 ระดับประชาชน ประเภทบทกวี (กลอนสุภาพ) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "จนกว่าชีวิตจะนิทรา" ของ ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล "นัยชีวิต" ของ เสฏฐ์ บุญวิริยะ กับ "เรือ" ของ อัษฎาวุธ ไชยวรรณ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ประธาน), อดุล จันทรศักดิ์, พิบูลศักดิ์ ละครพล, จิระนันท์ พิตรปรีชา และ บาทหลวงอนุสรณ์ แก้วขจร...


          00 ประเภทความเรียง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ผีเสื้ออัปลักษณ์ ดักแด้ และแม่ของเรา" ของ พิณพิพัฒน ศรีทวี ส่วนรางวัลชมเชยมี 2 รางวัลเช่นกัน "รอย (ค่ำคืนที่ปะกาฮะรัง)" ของ รติธรณ ใจห้าว กับ "บทสนทนาของชีวิตและความหวัง" ของ สายฝน ตรีณาวงษ์ คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย ชมัยภร บางคมบาง (ประธาน), กนกวลี พจนปกรณ์, ชุติมา เสวิกุล, ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ และ บาทหลวงอนุชา ไชยเดช...


          00 ส่วน ระดับนักเรียน ประเภทกลอนสุภาพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "วันใหม่ใต้แสงตะวัน" ของ ศรินยานันท์ จันทร์รุ่ง ร.ร.อุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กทม. ชมเชย 2 รางวัลผลงานของ ประภาส เศษมา ร.ร.อินทาราม กับ ปิยวัฒน์ วงศ์แก้วเมือง ร.ร.อินทาราม กทม.เช่นกัน ด้านประเภทความเรียง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ "ดอกหญ้าพลัดถิ่น" ผู้ใช้ชื่อว่า ส้ม ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ชมเชย 2 รางวัลผลงานของ พรภัทร อมรโมฬี ร.ร.บุญวัฒนา จ.นครราชสีมา กับ มินตา สังฤทธิ์ ร.ร.อนุบาลกุสุมาลย์ จ.สกลนคร ทั้งหมดนี้ ได้รางวัลเท่ากัน และ คณะกรรมการชุดเดียวกัน กับระดับประชาชน ยินดีด้วยครับ...


          00 ทายาทสองศิลปินดัง วรุตม์ชัย เสวิกุล ทายาท ประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลปะ และ ศราวดี วิษณุคำรณ ทายาท ชูศักดิ์ วิษณุคำรณ จิตรกรฝีมือชั้นครู จับมือรวมใจ เปิดนิทรรศการศิลปกรรมคู่ ในชื่องาน Inspired Icon & Meow Muse (คนบันดาลใจ แมวบันดาลแรง) ที่ ล้ง 1919 ริมแม่น้ำเจ้ายา ย่านคลองสาน กทม. เปิดแสดงตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ทุกวัน เวลา 10.00-20.00 น. โดย พิธีเปิดเป็นทางการ จะมีขึ้น วันอาทิตย์ 17 พฤศจิกายนนี้ เวลา 17.30 น. ไปเยี่ยมชม-ไปให้กำลังใจกัน เพราะสองศิลปินหนุ่ม เขาทำด้วยใจรักในศิลปะ และแรงบันดาลใจที่ได้จากคุณพ่อศิลปิน แต่วาดภาพออกมาในสไตล์ของตนเอง น่าสนใจมากครับ...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดี