ข่าว

รับไหวไหม 'ประกันสังคม' จ่อปรับขึ้นเงินสมทบ สูงสุด 1,150 บาท ภายในปี 2573

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ประกันตนไหวไหม 'ประกันสังคม' เปิดร่างกฎกระทรวงประกันสังคมใหม่ เตรียมปรับค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานคำนวณจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 จ่ายเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาท ในปี 2573

อัปเดต 'ประกันสังคม' โดย กระทรวงแรงงาน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ซึ่งจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 66

 

 

มีสาระสำคัญ คือกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของ ผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยจะปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงจาก 15,000 บาท แบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นสูงสุด 23,000 บาท ในปี 2573

 

โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 'ประกันสังคม'  พ.ศ. 2533 ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา 33 ไว้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2538 จนถึงปัจจุบัน

 

 

จึงสมควรปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เพื่อการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อยภายในระบบประกันสังคม และเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคม

 

โดยประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับผู้ประกันตนคือทำให้ ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์จาก กองทุนประกันสังคม เพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานที่ใช้ในการคำนวณเพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะคำนวณจากค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม ดังนี้

 

 • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน
 • เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ 70% หรือ 30% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน
 • เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน
 • เงินสงเคราะห์กรณีตาย 50% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน
 • เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีว่างงาน 50% หรือ 30% ของค่าจ้างที่นำส่งเข้ากองทุน
 • เงินบำนาญชราภาพ ไม่ต่ำกว่า 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่นำส่งเข้ากองทุน โดยผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ 15 ปี จะได้รับบำนาญ 20% ของค่าจ้าง ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบมากกว่า 15 ปี จะได้รับบำนาญเพิ่มอีก 1.5% ทุกการส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน

 

สำหรับ เงินบำเหน็จชราภาพ จะได้รับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการนำส่งเงินสมทบเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเพิ่มขึ้นจากการปรับฐานที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบ

 

 

ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีการปรับฐานค่าจ้างขั้นสูงจาก 15,000 บาท อย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังนี้

 

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท  และไม่เกิน 17,500 บาท
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท  และไม่เกิน 20,000 บาท
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2573 เป็นต้นไป จำนวนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และไม่เกิน 23,000 บาท

 

 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องจ่างเงินสมทบเดือนละเท่าไหร่?

 

 • ปี 2566 เพดานเงินเดือน 15,000 บาท จ่ายเงินสมทบสูงสุด 750 บาท
 • ปี 2567 – 2569 เพดานเงินเดือน 17,500 บาท จ่ายเงินสมทบสูงสุด 875 บาท
 • ปี 2570 – 2572 เพดานเงินเดือน 20,000 บาท จ่ายเงินสมทบสูงสุด 1,000 บาท
 • ปี 2573 เพดานเงินเดือน 23,000 จ่ายเงินสมทบสูงสุด 1,150 บาท

 

ร่างกฎกระทรวง

ร่างกฎกระทรวง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ