ข่าว

“สุเทพ” เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน กว่า10 ล้านคน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

“สุเทพ” เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคน เป้าหมายปี 2566-2570 พัฒนากำลังคนกว่า 10 ล้านคน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และรองรับภาคแรงงานในยุคดิจิทัล

ด้วยปัจจัยจากอัตราการเกิดของเด็กไทยน้อยลง ต่อเนื่องมา 5 ปี หวั่นกระทบคนวันทำงานในอนาคตจะลดลง ล่าสุด "ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์" เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจากรมว.แรงงาน ให้เร่งจัดทำระบบฐานข้อมูลขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนในเรื่องนี้

 

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดรับกับแนวโน้มการพัฒนาภาคแรงงานในยุคดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 

 ประกอบกับสถานการณ์ของไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม หนี้สินครัวเรือน จำนวนแรงงาน ปัญหาคุณภาพและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ กระทรวงแรงงานจึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) โดยเชื่อมโยงนโยบายประจำปี พ.ศ. 2566 ของกระทรวงแรงงานผ่านการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานผ่านการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อพลิกโฉมแรงงานและสถานประกอบกิจการ ปรับตัวต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 

โดยเน้นใน 3 มาตรการ

1.การเร่งรัดการยกระดับผลิตภาพแรงงานมุ่งสู่การผลิตคนที่ตรงกับความต้องการ โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานยุคใหม่

2.เร่งสนับสนุนการพัฒนาแรงงานที่มีสมรรถนะสูงในเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

3.ยกระดับและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเศรษฐกิจระดับชุมชนโดยการเพิ่มนวัตกรรมสินค้าอุตสาหกรรมในชุมชน วิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ช่วยกลุ่มแรงงานคืนถิ่นและช่วยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฐานราก

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด ฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย” มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานผ่านการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 มีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนประมาณ 10,944,628 คน จึงได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด เพื่อทบทวนและชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวให้มีความสอดคล้องกับแผนทุกระดับนำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด และงบประมาณปกติของกรม ด้วยการนำเทคโนโลยี “ระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด” มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด