ข่าว

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ส่องประวัติ ของ อรรถพล เจริญชันษา หลังได้รับการแต่งตั้ง ให้รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

จากกรณี มีหนังสือคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 23/2566 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรักษาราชการแทน   โดยหาของหนังสือคำสั่ง ระบุใจความว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน

โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมต่อภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการอันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 2534  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ 2545 จึงมอบหมายให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 

สำหรับประวัติของ นายอรรถพล เกิดเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2509 จบมัธยมที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย จากนั้นมาต่อปริญญาตรีที่ คณะวนศาสตร์ (รุ่น 49) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผ่านหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) สำนักงาน ก.พ. 

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน
ลำดับชีวิตการทำงาน เคยเป็น นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า  จากนั้นเป็นผู้อำนวยการ ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม สำนักป้องกันและปราบปรามและควบคุมไฟป่า  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการป่าไม้  จนขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ มีฝีมือโดดเด่นในงานป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดในการบุกรุกผืนป่า

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน


ในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประกาศภารกิจเน้นป้องกันปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ และยังเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) รวมถึงได้รับเครื่องหมายพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนั้นในช่วงปี 2561-2563 เป็นอธิบดีกรมป่าไม้  ต่อมาในปี 2564 ถูกโยกข้ามหน่วยงาน ไปเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  หลังจากดำรงตำแหน่งประมาณ 1 ปี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปี 2565 ก่อนจะได้รับคำสั่งแต่งตั้งล่าสุด ให้เป็นรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เปิดประวัติ อรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยาน
ที่ผ่านมา นายอรรถพล เคยเป็นข่าวติดเทรนด์สงคม ในช่วงที่เป็นอธิบดีกรมป่าไม้  ในการเดินหน้าชนคดีบุกรุกที่ดินป่าไม้จำนวน 46.1 ไร่ใน จ.ราชบุรี ของ ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
 

affaliate-3
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด