ข่าว

ครม. ตั้ง "บิ๊กปั๊ด" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข นั่ง ประธานบอร์ด GISTDA

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. มีมติแต่งตั้ง "บิ๊กปั๊ด" พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข" อดีต ผบ.ตร. นั่งประธานบอร์ด GISTDA "หมอทวีศิลป์" เป็นโฆษก สธ.

(24 มกราคม 2566) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ / รับทราบ ในเรื่องการแต่งตั้ง ดังนี้

 

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)

 • โดย ครม.มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายกฤษณ์ กระแสเวส ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. ขออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (กระทรวงพาณิชย์)

 

 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอ ต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

 

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

 

 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รวม 7 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

 

 1. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ประธานกรรมการ
 2. นายเจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายภาณุ จันทร์เจียวใช้  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางรวีวรรณ ภูริเดช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นายสุธรรม อยู่ในธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

4. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

 

 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จำนวน 2 คน เพื่อแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้

 

 1. นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 
 2. นายมณฑล สุดประเสริฐ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2566 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้ อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

 

5. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และสาธารณสุขในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 • คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ขอลาออก

 

6. เรื่อง การแต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

 • เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงแต่งตั้งโฆษก สธ. ขึ้นใหม่ ดังนี้

 

 1. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.
 2. นายณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ.
 3. ร้อยตำรวจเอก รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับ สธ. (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ)

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด