ข่าว

ครม.อนุมัติงบฯ'เลือกตั้ง' ไล่ตามกกต.ที่แจ้งเตือนพรรคการเมืองวานนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม.อนุมัติงบประมาณจัดการเลือกตั้งตามที่ 'กกต.'ร้องขอ โดยกกต.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนพรรคการเมืองให้เตรียมพร้อมตั้งแต่วานนี้

 

เมื่อวานนี้ กกต.ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนพรรคการเมืองให้เตรียมพร้อมการเลือกตั้ง หนังสือของกกต. มีสาระสำคัญ4 ข้อ ประกอบด้วย

  • ให้พรรคการเมืองบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกตามร่างกฎหมายพรรคการเมืองมาตรามาตรา24 วรรคแรกที่ระบุให้ หัวหน้าพรรคการเมืองต้องจัดทำทะเบียนสมาชิกให้ตรงตามความเป็นจริงเก็บรักษาไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของพรรคการเมืองและพร้อมที่จะให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายตรวจสอบได้

 


 

 

  • จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด  กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดใด ซึ่งในร่างกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา 40 ระบุว่าการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าสองร้อยคนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสาขาพรรคการเมืองที่จัดตั้ง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อ นายทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองนั้น

 

  • จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือมีไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ถูกกำหนดไว้ในร่างกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา41 คณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน ประกอบด้วย ประธาน สาขาพรรคการเมือง รองประธานสาขาพรรคการเมือง เลขานุการสาขาพรรคการเมือง รองเลขานุการสาขาพรรค การเมือง เหรัญญิกสาขาพรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรคการเมือง โฆษกสาขาพรรคการเมือง และ กรรมการอื่นของสาขาพรรคการเมืองอีกไม่น้อยกว่าสองคน ซึ่งเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคการเมือง  จากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (17) ของรัฐธรรมนูญ กรรมการสาขาพรรคการเมืองมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับพรรคการเมืองซึ่งต้องไม่เกิน คราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้อีก

 

 

  • การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง  กรณีพรรคการเมืองใดยังมีกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ครบตามกฏหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง
    เมื่อพลิกดูร่างกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา17 คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน ประกอบด้วย หัวหน้าพรรคการเมือง รองหัวหน้าพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง รองเลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิก พรรคการเมือง นายทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง โฆษกพรรคการเมือง และกรรมการบริหารอื่นอีกไม่น้อยกว่า สองคนซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่นเดียวกับกรรมการสาขาพรรค มีวาระดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับพรรคการเมือง ซึ่งต้องไม่เกิน คราวละสี่ปีและอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้อีก


ล่าสุดวันนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณ 5,945ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับการจัดการเลือกตั้ง ตามที่กกต.เสนอแล้ว  หลังจากนี้  กกต.ให้รอจนกว่าจะแจ้งให้ทราบว่า กฎหมายเลือกตั้งทั้งสองฉบับบังคับใช้เมื่อใด  โดยขั้นตอนต่อจากนั้น กกต.จะต้องดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ตามการเลือกตั้งแบบใหม่ ที่มีบัตรเลือกตั้งสองใบและมีส.ส.เขต เพิ่มขึ้นอีก 50 เขตเลือกตั้ง 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด