ข่าว

ประยุทธ์ แต่งตั้ง กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประธานคณะกรรมยุทธศาสตร์ แต่งตั้ง 5 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วาระ 2 ดึง กานต์ ตระกูลฮุน - บัณฑูร ลำซ่ำ - ชาติศิริ โสภณพนิช ร่วมทำงาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่มาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งห้าปี 

ประยุทธ์ แต่งตั้ง กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น จึงสมควรแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในห้วงวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 จึงมีมติให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในวาระที่ 2 ของยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้

1. นายวิษณุ เครืองาม

2. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

3. นายกานต์ ตระกูลฮุน

4. นายชาติศิริ โสภณพนิช

5. นายบัณฑูร ล่ำซำ

หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ