ข่าว

ครม. อนุมติ 3,748 ล้าน จัดทำแผนต้านทุจริต ตั้งเป้าปี 66 ติด 1 ใน 53 ของโลก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุมครม. อนุมติ 3,748 ล้านบาท จัดทำแผนต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จำนวน 605 โครงการ ตั้งเป้าปี 66 ประเทศไทยต้องติด 1 ใน 53 ของโลก

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ วงเงิน 3,748.70 ล้านบาท เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เสนอ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 21 ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561 - 2580) ไปสู่การปฏิบัติ สำหรับแผนปฏิบัติฉบับนี้ มีเป้าหมาย 2 ระดับ คือ 

 

1. เป้าหมายภาพรวม คือ ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อัตราการเกิดคดีทุจริตมีแนวโน้มลดลง ประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ยอมรับการทุจริต และมีผลการประเมินคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ที่สูงขึ้น โดยมีตัวชี้วัดภาพรวมที่กำหนดไว้ดังนี้ 

 

ปี 2566 CPI ของประเทศไทย อยู่ในอับดันดับ 1 ใน 53 ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 

ปี 2567 ตั้งเป้าไว้ ติดอันดับ 1 ใน 51 และคะแนนไม่ต่ำกว่า 53 คะแนน  
ปี 2568 ตั้งเป้าไว้ ติดอันดับ 1 ใน 48 และคะแนนไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน 
ปี 2569 ตั้งเป้าไว้ ติดอับดันดับ 1 ใน 45 และคะแนนไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน 
ปี 2570 ตั้งเป้าไว้ ติดอับดับ 1 ใน 43 และคะแนนไม่ต่ำกว่า 57 คะแนน 

 

ส่วนแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายภาพรวม อาทิ การผลักดันเพื่อยกระดับคะแนน CPI และนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนของการอนุญาต

2.เป้าหมายย่อย ประกอบด้วย 3 เป้าหมาย มี 9 ตัวชี้วัด

2.1แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี 2 เป้าหมาย 
-ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
-คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง มี 7 ตัวชี้วัด อาทิ ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต เช่น ปี66 ร้อยละ 80 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เช่น ปี 66 ร้อยละ 84 และจำนวนคดีทุจริตในภาพรวมลดลง เช่น ปี 66 ร้อยละ 10 
2.2แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต มีเป้าหมาย คือ การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ มี 2 ตัวชี้วัด 
-กระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด ไม่เกินร้อยละ 20 
-จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับ ไม่เกินร้อยละ 3 ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง  
2.3ส่วนการขับเคลื่อนเป้าหมายย่อย เช่น ปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสานึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต , ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ ปราบปรามการทุจริต

สำหรับแผนปฏิบัติการฉบับนี้ มีจำนวน 605 โครงการ วงเงิน 3,748.70 ล้านบาท แบ่งตามเป้าหมายดังนี้ เป้าหมายที่ 1 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 331 โครงการ วงเงิน 2,752.01 ล้านบาท เป้าหมายที่ 2 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง จำนวน 162 โครงการ วงเงิน 684.84 ล้านบาท และเป้าหมายที่ 3 การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ จำนวน 112 โครงการ วงเงิน 311.85 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณภายใต้แผนงงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งบกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และงบดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ