ข่าว

เช็ค 7 พื้นที่ "นนทบุรี" ประกาศ เพิ่มเป็นเขต ภัยพิบัติ น้ำท่วม ช่วยเหลือ ด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"นนทบุรี" ประกาศ เพิ่ม 7 พื้นที่ เป็นเขต น้ำท่วม ประสบภัยพิบัติ ให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้าทำการช่วยเหลือ เช็คเลย มีที่ไหนบ้าง

(8 ต.ค.2565) นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 2 เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยน้ำท่วม เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี อันเนื่องสาเหตุมาจากพายุ "โนรู" กอปรกับภาวะฝนตกหนัก และฝนตกสะสมต่อเนื่อง ส่งผลให้มีน้ำไหลหลากผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.30 - 0.60 เมตร ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.

ซึ่งน้ำท่วมเป็นสาธารณภัย ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณประโยชน์ และความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน อาศัยอำนาจตามความ ข้อ 20 วรรคสาม ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

 

 

ประกอบกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด จึงประกาศให้พื้นที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่เกิดภัย

1. เทศบาลนครนนทบุรี 

 

 • ชุมชนหมู่ 9 พิบูลสงคราม 1 เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดพลับพลา-วัดเขมาภิตารามเขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนบ่อนไก่-สามหลวง เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดนครอินทร์ เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนชอยแสงเทียน เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนวัดบางขวาง เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนศาลเจ้าตลาดขวัญ เขตตำบลสวนใหญ่
 • ชุมชนหลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เขตตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ เขตตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดน้อยนอก เขตตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนหมู่ 3 บางกระสอ เขตตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดแคนอก เขตตำบลบางกระสอ
 • ชุมชนวัดตำหนักใต้ เขตตำบลท่าทราย
 • ชุมชนหมู่ 3 ท่าทราย เขตตำบลท่าทราย

 

2. เทศบาลเมืองไทรม้า

 

 • หมู่ 1 - 6 ตำบลไทรม้า

 

3. เทศบาลเมืองบางกร่าง 

 

 • ชุมชนหมู่ 2 - 10 เขตตำบลบางกร่าง

 

4. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง 

 

 • ชุมชนท่าน้ำนนท์ฝั่งบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดสลักใต้ ตำบลบางศรีเมือง
 •  ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 3 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ ตำบลบางศรีเมือง
 •  ชุมชนวัดบางศรีเมือง ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดบางศรีเมือง 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนวัดป่าเรไร 2 ตำบลบางศรีเมือง
 • ชุมชนบ้านสวนริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนหลวงพ่อแดงริมคลองบางกอกน้อย ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนปิ่นทองริมคลองบางกร่าง ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนวัดโตนด ตำบลบางกร่าง
 • ชุมชนบ้านสวนนนท์ ตำบลบางกร่าง

 

 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ 

 

 • หมู่ 1,2,4,และ 5 ตำบลบางไผ่

 

6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย 

 

 • หมู่ 2 - 6 ตำบลบางรักน้อย

 

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามประกาศเพิ่มเติมเป็นฉบับที่ 3 ให้พื้นที่ริมคลองทั้งหมดในอำเภอบางใหญ่ เป็นพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย

 

 • ตำบลบางแม่นาง หมู่ 1-18
 • ตำบลบางม่วง หมู่ 1-15
 • ตำบลบ้านใหม่ หมู่ 1-11
 • ตำบลบางเลน หมู่ 1-11
 • ตำบลบางใหญ่ หมู่ 1-6
 • ตำบลเสาธงหิน หมู่  1-6 รวมจำนวนกว่า 4,000 ครัวเรือน

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ