ข่าว

ป.ป.ช.เปิดชื่อ 20 หน่วยงาน "สอบตก"ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดรายชื่อ 20 หน่วยงาน "สอบตก"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 ระบุมีหน่วยงานผ่านเกณฑ์เพียง 70.52%

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ประกาศผล"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส" ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับผลการประเมินผลส่วนราชการระดับกรม ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมาก โดยในปี 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน มีบุคลากรภาครัฐและประชาชน ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมกับการประเมินรวม 1,300,132 คน แบ่งเป็นประชาชนผู้รับบริการกับหน่วยงานภาครัฐ 828,413 คน และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานอีก 417,719 คน

          

สำหรับผลการประเมิน ITA กำหนดค่าเป้าหมาย หรือค่าเฉลี่ยที่หน่วยงานต่างๆ ต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ถึงจะผ่าน"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส"ในการทำงาน ซึ่งในปี 2565 พบว่ามีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์เพียง 5,855 แห่ง คิดเป็น 70.52% เท่านั้น โดยมีหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 2,448 แห่ง หรือคิดเป็น 29.48% 

ทั้งนี้หากลงลึกไปในรายละเอียดตามผลประเมิน พบข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับผลการประเมินของส่วนราชการระดับกรมที่สอบตกหรือไม่ผ่านเกณฑ์ มีหน่วยงานต่างๆ เรียงลำดับดังนี้ 

 

1)กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คะแนน 84.79 

2)กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คะแนน 84.79 

3)กรมพัฒนาธุรกิจการค้า คะแนน 84.69 

4.)กรมศุลกากร คะแนน 84.24 

5)กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คะแนน 82.87  

6)กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คะแนน 82.54 

7)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คะแนน 82.09 

8)สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คะแนน 81.56 

9)กรมควบคุมมลพิษ คะแนน 81.48  

10)กรมประชาสัมพันธ์ คะแนน 80.83 

 

11)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คะแนน 79.79  

12)กรมสุขภาพจิต คะแนน 79.42 

13)สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล คะแนน 78.13 

14)กรมการค้าภายใน คะแนน 78.10 

15)กรมฝนหลวงและการบินเกษตร คะแนน 76.56 

16)สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คะแนน 74.42 

17)กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนน 74.19 

18)กรมศิลปากร คะแนน 73.12 

19)สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ คะแนน 69.13 

20)สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนน 67.07           
 

ด้าน นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการ ป.ป.ช.ระบุว่า แม้จะมีหน่วยงานภาครัฐที่บรรลุเป้าหมายไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด แต่ก็เห็นได้ชัดว่ามีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยที่พยายามพัฒนาประสิทธิภาพ การให้บริการประชาชนและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน ให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน จนมีหน่วยงานที่มีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 1,709 หน่วยงาน        

  

สำหรับผลการประเมินรายกลุ่มหน่วยงานพบว่า กลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ "องค์การบริหารส่วนจังหวัด" ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.29 คะแนน ส่วนกลุ่มหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ กลุ่ม"องค์การบริหารส่วนตำบล" ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.04 คะแนน        

  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายพื้นที่จังหวัด พบว่า มีจังหวัด 27 จังหวัด ที่มีหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่จังหวัด ได้ผลการประเมินบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดฯ และมีจังหวัดที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด มีค่าคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายได้ครบถ้วนทุกแห่ง 100% เต็ม ได้แก่ จ.นครสวรรค์ บึงกาฬ สิงห์บุรี และภูเก็ต เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ของปี 2565 เทียบกับปี 2564 พบว่า มีจำนวนจังหวัดที่มีสัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐ บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เพิ่มขึ้นจาก 15 จังหวัด รวมเป็น 27 จังหวัด ในปัจจุบัน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด