ข่าว

ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีวิธีส่งตัวเข้ารักษาอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน มีกระบวนส่งตัวโดยที่ลูกจ้าง ที่ HR ควรรู้

เรื่องน่ารู้สำหรับ HR มือใหม่ เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ภายใต้สิทธิกองทุนเงินทดแทน มีกระบวนส่งตัวโดยที่ลูกจ้าง ที่ HR ควรรู้ ประกอบด้วย

 

1.กรณีส่งตัวเข้าสถานพยาบาลที่ตกลงไว้ นายจ้างจะส่งผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ซึ่งกองทุนเงินทดแทนทำความตกลงไว้ โดยใช้แบบ กท 44 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล นายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สถานพยาบาล จะเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนเงินทดแทนโดยตรง แต่นายจ้างต้องนำส่ง กท.16 และสำเนา กท.44 ก่อน

 

2. กรณีเข้ารักษา ณ สถานพยาบาลทั่วไป นายจ้างจะส่งลูกจ้างผู้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลใด ๆ ก็ได้ ทั้งของเอกชนและของรัฐบาล แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายให้ทำการรักษาและลงชื่อรับรองในใบความเห็นของแพทย์ ซึ่งกระบวนการนี้ นายจ้างหรือลูกจ้างจะต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล แล้วนำใบเสร็จรับเงินมาเป็นหลักฐานขอเบิกเงินจากกองทุนเงินทดแทนได้

 

ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีวิธีส่งตัวเข้ารักษาอย่างไร

 

สำหรับการแจ้งการประสบอันตรายมีกระบวนการ ดังนี้

 

  1. นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจแจ้งตามแบบ กท. 16 โดยยื่นเรื่อง ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือส่งทางไปรษณีย์
  2. การแจ้งการประสบอันตราย นายจ้างและลูกจ้างต้องแสดงเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์และประวัติการรักษาพยาบาล รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง จะทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่วินิจฉัยเรื่องได้รวดเร็ว กรณีนายจ้างหรือลูกจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนให้นำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนได้ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่จ่าย แต่ถ้าทำการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่ทำความตกลงกับกองทุนเงินทดแทน  สถานพยาบาลนั้นจะเรียกเก็บเงินจากกองทุนงินทดแทน โดยตรงและขอให้นายจ้างตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลทุกครั้ง ที่ส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล ซึ่งการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะจ่ายตามราคาประกาศของสถานพยาบาลที่ประกาศให้นายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ ไม่เกินจากที่กฎกระทรวงกำหนด

 

ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน มีวิธีส่งตัวเข้ารักษาอย่างไร

 

นอกจากนี้ ในปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มช่องทางแจ้งเหตุผ่าน E-Compensate ที่จะลดขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ โดยที่นายจ้าง ลูกจ้าง และสถานพยาบาลไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคม โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หัวข้อ SSO E-Service ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งในระบบจะรวบรวมขั้นตอนการแจ้งที่มีความครบถ้วนครอบคลุม เริ่มตั้งแต่ การแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์การส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางระบบเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย ตลอดจนตรวจสอบ ติดตามสถานะของเรื่องประสบอันตรายและการแจ้งผลการวินิจฉัยอย่างครบถ้วนอีกด้วย

 

และทั้งหมดนี้คือสิทธิประโยชน์ ที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม หรือติดตามข่าวสารสำนักงานประกันสังคมผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้ที่

Website: www.sso.go.th

 Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Instagram : sso_1506

Twitter : @sso_1506

YouTube : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

Hotline : 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

LINE : @SSOTHAI

TikTok : @SSONEWS1506

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ