ข่าว

ชง "ครม." วันนี้ เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ -ยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ครม." วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ชงของบกลาง 8 พันล้าน "เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ด้านกระทรวงมหาดไทยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรมช่วยผู้ประกอบการ ส่วนกระทรวงแรงงานเสนอแผนแรงงานต่างด้าวหลังโควิด -เคาะตั้งกรรมการ 2 คณะดูแลวิกฤตอาหาร - พลังงาน

วันที่ 5 ก.ค. 65 การประชุม "ครม."  มีวาระสำคัญเสนอโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขอรับการจัดสรรงบกลางเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเป็น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

 

ทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษเพื่อเป็น "เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ" ครั้งนี้ มีกรอบวงเงิน 8,380 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน –กันยายน 2565 เฉลี่ยรายละ 100-250 บาท 
 

และจะสามารถโอนเงินช่วยเหลือถึงมือ "ผู้สูงอายุ" ได้ประมาณช่วงกรกฎาคมนี้ ครอบคลุมเงินช่วยเหลือย้อนหลังตั้งแต่เมษายน-กรกฎาคม 2565 และจะทยอยดำเนินการอีก 2 งวดที่เหลือในรอบเดือนต่อ ๆ ไป 


สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนี้

 

อายุ 60 - 69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บ./เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บ./เดือน รวมเป็น 700 บาท/เดือน 
 

อายุ 70 - 79 ปี  รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน รวมเป็น 850 บาท/เดือน 

 

ติดตามข่าวสาร คมชัดลึก อื่นๆ ได้ที่
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday- https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

อายุ 80 - 89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บ./เดือน รวมเป็น 1,000 บ./เดือน 


อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท/เดือน รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน รวมเป็น 1,250 บาท/เดือน


นอกจากนี้ที่ประชุม "ครม." จะมีการหารือกันต่อเนื่องในประเด็นการรับมือกับวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นจากผลกระทบสงครามและการคว่ำบาตรที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและกลุ่มชาติตะวันตก รวมทั้งจะมีการนำเอาผลการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติในการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา

 

ในส่วนการตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดขึ้นมาดูแลปัญหาในเรื่องนี้ได้แก่

 

1.คณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยมีนายกฯ เป็นประธาน

 

2.คณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามประมวลผลวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแนะแก้ปัญหาทุกมิติและจัดทำแผนรองรับทุกด้านตามวิกฤติการณ์ในอนาคตด้วย โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการคลัง อาจเป็น รมว.กระทรวงการคลังหรือปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน

 

นอกจากนี้มีวาระต่าง ๆเข้าสู่ "ครม." ดังนี้

 

-กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ….

 

-กระทรวงแรงงาน เสนอการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อรองรับการฟื้นฟูประเทศภายหลังการผ่อนคลาย มาตรการป้องกันและควบคุมโควิด-19

 

-กระทรวงการคลัง เสนอการโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ย FIDF 1 และ FIDF 3 

 

-กระทรวงพาณิชย์ เสนอโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 2565

 

-กระทรวงกลาโหม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 

-กระทรวงมหาดไทย เสนอการขออนุมัติแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570

 

-กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคมแห่ง ราชอาณาจักรกัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามแก๊ง Call Center และ Hybrid Scam 

 

-กระทรวงดิจิทัลฯ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ยกเว้นมิให้ นำพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาใช้บังคับ พ.ศ. ….

 

-กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการผนวกสัญญาแบ่งฝ่ายผลผลิต แปลง B-17 & C-19 และพื้นที่ว่าง (แปลง B-17-02) เข้ากับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 โดยการออกสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ของสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง B-17-01 

 

-กระทรวงพลังงาน เสนอองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 สัญญา ซื้อขายแก๊สธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนา ร่วมไทย-มาเลเซีย (ฉบับแก้ไข) 

 

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการลงทุนรายการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม

 

-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ….

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Website -  www.komchadluek.net
Facebook - https://www.facebook.com/komchadluek
LineToday- https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ