ข่าว

ลูกจ้างไม่ต้องกังวล “กองทุนเงินทดแทน” พร้อมช่วยเหลือหากเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน!

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปัจจุบัน หลังรัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการการควบคุม เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่างๆ ยุติการ Work From Home กลับมาเปิดดำเนินการในสภาวะวิถี Next Normal ร้านอาหาร ร้านค้า ต่างๆเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุม เกิดการจ้างแรงงาน

ลูกจ้างไม่ต้องกังวล “กองทุนเงินทดแทน” พร้อมช่วยเหลือหากเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน!

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แสดงความห่วงใย ลูกจ้างแรงงานไม่ต้องกังวลใจหากเกิดเรื่องร้ายแรงจากการทำงาน “กองทุนเงินทดแทน” พร้อมให้การช่วยเหลือ ย้ำเบื้องต้นขอให้เช็คสิทธิประโยชน์ของตนเอง เพื่อความสะดวกหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ปัจจุบันความมั่นคงของรายได้เป็นปัจจัยหลักที่ลูกจ้างคำนึงถึง แต่หากมีอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นจนจำเป็นต้องหยุดงาน   จะส่งผลต่อรายได้ กระทบความเป็นอยู่ของลูกจ้าง ดังนั้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม   จึงมีการจัดตั้ง “กองทุนเงินทดแทน” ขึ้นเพื่อช่วยเหลือลูกจ้าง หากประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย อันเนื่องมาจาก การทำงานให้แก่นายจ้าง โดยมุ่งหวังให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน

ลูกจ้างไม่ต้องกังวล “กองทุนเงินทดแทน” พร้อมช่วยเหลือหากเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน!

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือของกองทุนเงินทดแทน ประกอบด้วย 4 เรื่องหลัก คือ


1. ค่ารักษาพยาบาล - จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง หรือหากรุนแรงหรือเรื้อรัง สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 


2. ค่าทดแทนรายเดือน - เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย จะได้ค่าทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน และไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่โดยได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือน


3. ค่าทำศพ - จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพในอัตรา 50,000 บาท


4. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน - กรณีฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานภายหลังการประสบอันตราย สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข โดยนายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจแจ้งแบบการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16) ณ สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง กรณีลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ สามารถยื่นคำร้องขอเงินทดแทน ณ สำนักงานประกันสังคมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเหตุ หรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

ขอให้ลูกจ้างไม่ต้องกังวลใจ กองทุนเงินทดแทน พร้อมช่วยเหลือลูกจ้างทุกคนในกรณีเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน ซึ่งกองทุนเงินทดแทนพร้อมให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบเหตุร้ายจากการทำงานอยู่แล้ว เพียงแต่เบื้องต้นขอให้ลูกจ้างไปเช็คสิทธิประโยชน์ของตนเองเพื่อความสะดวกและขจัดปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น” นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ กล่าว

 


ทั้งนี้ รายละเอียดสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม หรือ สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ