ข่าว

ยกระดับ "แปลงใหญ่มังคุด " สู่ Smart Farm เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ยกระดับ "แปลงใหญ่มังคุด " สู่ Smart Farm เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สสก.5 สงขลา ยกระดับ "แปลงใหญ่มังคุด" สู่ Smart Farm เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ประหยัดทั้งต้นทุนและเวลา สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร

นายอนุชา ยาอีด   ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา กล่าวว่า การทำการเกษตรแบบ "Smart Farm" เป็นการเอาเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตพืช  เช่น ไม้ผลเศรษฐกิจหลักสำคัญของภาคใต้ ได้แก่ ทุเรียน "มังคุด" ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในเรื่องของการตรวจวัดความชื้นในดิน แร่ธาตุในดิน ความเป็นกรดด่าง ปริมาณแสง ซึ่งเป็นผลต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิต ทำให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลที่ได้บริหารจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5

 

เกษตรกรมีความสามารถในการใช้ "เทคโนโลยีนวัตกรรม" การใช้เครื่องจักรกลสมัยใหม่ในการผลิตเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงานและเวลา ดังเช่น การนำระบบน้ำมาใช้ในแปลงมังคุดของสมาชิกแปลงใหญ่มังคุดตำบลทอนหงส์  อ.พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเกษตรกร "สมาชิกแปลงใหญ่" ได้ศึกษาเรียนรู้และนำนวัตกรรมไปใช้ในแปลงของตนเอง

 

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในการจัดทำแปลงเรียนรู้โครงการระบบจัดการให้น้ำในสวนมังคุด แบบ Smart farming และขยายผลไปสู่แปลงของสมาชิก

      ยกระดับแปลงใหญ่มังคุดสู่ Smart Farm

 

นอกจากนี้ยังต่อยอดโดยการนำวัตถุดิบ "มังคุด" มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เช่น มังคุดกวน ไวน์มังคุด และมีการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการค้า ผ่านระบบ e-commerce ผ่านช่องทางการขายแบบ Social commerce เช่น Facebook Line

    ยกระดับแปลงใหญ่มังคุดสู่ Smart Farm

 

นอกจากนี้ในการสร้างแบรนด์ของตนเองของ "แปลงใหญ่มังคุดตำบลทอนหงส์" เป็นมังคุดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP มังคุดแปลงใหญ่ทอนหงส์ส่งขายสินค้าถึงมือผู้บริโภคโดยตรงทำให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า

 

เป็นสินค้าแปรรูปที่สร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาคุณภาพมังคุดกวน ในเรื่องการตัดแผ่นมังคุดกวนให้ชิ้นมังคุดกวนมีความสม่ำเสมอ และยังมีในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตขึ้นให้สมาชิกในกลุ่ม ได้นำไปใช้ในสวน และยังสามารถจำหน่ายไปยังเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงทำให้มีรายได้ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

ติดตามกระแสโซเชียลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/komchadluek/
 

นายภูวเดช วุฒิวงศ์วัฒ เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า อ.พรหมคีรี มีสภาพพื้นที่ทิศตะวันตกเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เรียกว่าเทือกเขาหลวง หรือ เทือกเขานครศรีธรรมราช เป็นที่ราบสูง มีการอนุรักษ์ป่าไม้ และสัตว์ป่า เป็นเขตวนอุทยาน เป็นแหล่งต้นน้ำ

 

อ.พรหมคีรี มีพื้นที่เพาะปลูก 48,980 ไร่ เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น ซึ่งอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบ "เกษตรแบบแปลงใหญ่" จำนวน 11 แปลง เป็น "แปลงใหญ่มังคุด" จำนวน 7 แปลง โดยดำเนินการภายใต้เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ การจัดการด้านตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม

 

นายสุรักษ์ มังสาทอง ประธานแปลงใหญ่มังคุดตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า แปลงใหญ่มังคุดตำบลทอนหงส์ หมู่ที่ 1 2 4 6 8  อ.พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน พร้อมที่จะพัฒนาการผลิตมังคุดให้มีคุณภาพ การตลาด และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

กลุ่มได้มีการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และ แปลงใหญ่ โดยมีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่อย่างสม่ำเสมอ ปีละ 4 ครั้ง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่สามารถนำมาปรับใช้กับสมาชิก อีกทั้งยังมีแปลงเรียนรู้ในเรื่องการผลิตมังคุดคุณภาพ ระบบการให้น้ำในสวนมังคุดโดยใช้ระบบการให้น้ำแบบ Smart farming เพื่อบริหารจัดการในสวน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสมาชิก ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลงได้มาก

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด