ข่าว

ป้องปัญหา "ทุจริตสหกรณ์" เน้นวางระบบตรวจสอบการเงินและบัญชีฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ป้องปัญหา "ทุจริตในสหกรณ์" กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ย้ำนโยบายมุ่งเน้นวางระบบตรวจสอบการเงินและบัญชีของสหกรณ์ ครอบคลุมด้านบริหารจัดการและการควบคุมภายใน

วันที่ 29 มิ.ย.65 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์(War Room) โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ร่วมด้วยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

     อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการวางระบบตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ "สหกรณ์" โดยกล่าวว่า จากปัญหา "การทุจริตที่เกิดขึ้นในสหกรณ์" หลายแห่ง นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริต เพื่อบรรเทาและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ต่าง ๆ

  

โดยในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ "บัญชีของสหกรณ์" ได้กำหนดนโยบายตรวจสอบการเงินและบัญชีของสหกรณ์ โดยวางระบบการตรวจสอบที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารจัดการและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์

 

   ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

 

โดยมีสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ โดยในช่วงที่ผ่านมา กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการจัดทีมตรวจสอบพิเศษ เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่ตรวจสอบบัญชี

 

โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทุกสหกรณ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,178 สหกรณ์ ทั้งด้านการเงินการบัญชีและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งต้องมีการดำเนินการตามระบบอย่างจริงจังทั้งการเข้าตรวจสอบ แนะนำและเข้าประเมินเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ "สหกรณ์" เกี่ยวกับจุดอ่อนจากระบบการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยมุ่งหวังให้สหกรณ์นำไปปรับปรุงแก้ไขเพราะการควบคุมภายในที่ดีเป็นรากฐานสำคัญต่อที่จะส่งผลให้สหกรณ์สามารถป้องกัน "การทุจริต" ได้ในระดับหนึ่ง

 

ติดตามกระแสโซเชียลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/komchadluek/

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวอีกว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการและ "สมาชิกสหกรณ์" ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเงินการบัญชีของตนเอง โดยส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์

 

ทั้งในส่วนของคณะกรรมการสหกรณ์ ได้มีการส่งเสริมการใช้ระบบ Smart Manage ในการตรวจสอบการดำเนินการของฝ่ายจัดการ การใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อดูสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

 

นอกจากนี้ กรมฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ รวมถึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และด้านสมาชิกสหกรณ์ ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เช่น เงินฝาก เงินกู้ และหุ้นของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Member หรือแอปพลิเคชันที่สหกรณ์พัฒนาขึ้นใช้เอง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ร่วมเป็นหนึ่งในกลไกตรวจสอบและเสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์

 

ที่สำคัญ คือ ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ซึ่งกรมฯ ยังได้เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้สอบบัญชีให้มีความรู้ด้าน IT เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยตรวจสอบบัญชี เพื่อให้สามารถให้บริการตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด