ข่าว

"ธอส." ออก สินเชื่อบ้าน My Pride สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคู่รัก "LGBTQ+"

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธอส." ออก "สินเชื่อบ้าน My Pride" สำหรับคู่รักเพศเดียวกัน "LGBTQ+" กู้ร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2565 อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "ธอส." ออก "สินเชื่อบ้าน My Pride" ให้คู่รักเพศเดียวกัน "LGBTQ+" กู้ร่วมสินเชื่อที่อยู่อาศัย เงื่อนไขเหมือนทั่วไป โดยสามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 - 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 (ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายส่งเสริมความเสมอภาคเท่าเทียมระหว่างเพศ รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังทั้งในระดับสากลและในประเทศ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ด้วยมีความมุ่งมั่นที่จะให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงการส่งเสริมโอกาสอย่างเท่าเทียมของผู้หญิง ผู้ชาย และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งสามารถเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการปรับปรุงค่านิยม แบบแผนบรรทัดฐานทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อขจัดอคติที่อยู่บนพื้นฐานด้วยเหตุแห่งเพศ 

 

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ "ธอส." ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐที่ได้ร่วมขับเคลื่อนความเท่าเทียมในการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ "LGBTQ+" ให้เท่ากับคู่รักต่างเพศ ผ่านการปล่อยสินเชื่อเพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น ตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" โดยปรับปรุงเงื่อนไขให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทำการขอกู้ร่วมกันได้ และยังครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่นเดียวกับกรณีกู้ร่วมกับคู่สมรส พี่-น้อง และบิดา-มารดา ผู้สนใจ สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้แล้วถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เอกสารที่ใช้ยื่นกู้เหมือนเอกสารขอกู้ทั่วไป คือ เอกสารส่วนบุคคล และเอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน หลักฐานการประกอบอาชีพ เป็นต้น ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ GHBank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

 

ติดตามกระแสโซเชี่ยลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/komchadluek/

 

"นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวย้ำในหลายโอกาสว่า สังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน แม้เราจะมีกฎหมายห้ามกีดกันด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ในทางปฏิบัติก็ยังมีความไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงและกลุ่มคนหลากหลายทางเพศอยู่ เราจึงต้องมาทบทวนในทุกๆอย่างว่า มีสิ่งใดรอบตัวที่ยังเป็นการปิดกั้นหรือไม่เท่าเทียมด้วยเพศ เพศสภาพ และเพศวิถี

 

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศ และผลักดันการนำแนวคิดความเท่าเทียมระหว่างเพศไปกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานและการประกอบกิจการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับนโยบายของ ธอส. ที่ให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้ทำการกู้ร่วม นายกได้ชื่นชมและถือให้เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งของความเข้าใจ และเปิดโอกาสแห่งความเท่าเทียมให้คนทุกกลุ่ม" นางสาวรัชดา กล่าว

 

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด
2. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
3. เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

 

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน
- วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

ระยะเวลาผ่อน
- ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) 

กรณีสวัสดิการ = 4.67%
กรณีรายย่อย  = 4.99%

หมายเหตุ :

MRR ตามประกาศธนาคาร

 

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ ค่าเบี้ยปรับ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามประกาศธนาคาร

 

คุณสมบัติ
- เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
- เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก

 

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล
- บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ
- หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
- สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
- สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
- สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
- หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
- รูปถ่ายกิจการ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า

 

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน My Pride

 

ติดตามอ่านข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ที่ www.komchadluek.net

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ