ข่าว

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน" ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ทุนหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน ปกาสัย" คว้าแปลงใหญ่ดีเด่นกระบี่ ลดต้นทุน ผสมปุ๋ยใช้เอง เพิ่มผลผลิตตลอดปี มีทุนหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาท

นายสุธนต์ ไชยมุด ประธานแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลปกาสัย เปิดเผยว่า เกษตรกรใน ต.ปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ส่วนใหญ่ปลูก "ปาล์มน้ำมัน" เป็นอาชีพหลักและมีพื้นที่ปลูกกว่า 14,000 ไร่ สำนักงานเกษตรอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็น "แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลปกาสัย" เมื่อ ปี 2562 

 

เริ่มแรกมีสมาชิกจำนวน41 ราย พื้นที่ 712 ไร่ต่อมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่ปาล์ม ต.ปภาลัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปัจจุบันมีสมาชิก 56 ราย พื้นที่ 1,050 ไร่ ผลผลิตรวม 3,255,000 กิโลกรัมต่อปี มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 1,000,000 บาท

     แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน

 

นายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า "ปาล์มน้ำมัน" เป็นพืชเศรษฐกิจหลักชนิดหนึ่งของภาคใต้ โดยปลูกมากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และกระจายอยู่ทั่วทุกจังหวัดรวมพื้นที่กว่า 5 ล้านไร่

 

และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันความต้องการ "ปาล์มน้ำมัน" เพื่อนำไปผลิตเชื้อเพลิงทดแทน (ไบโอดีเซล)และน้ำมันสำหรับบริโภค ตลอดจนนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มสูงมากขึ้น กอปรกับค่าปัจจัยการผลิต ต้นทุนปุ๋ยเคมีราคาสูงขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กระบวนการของ "แปลงใหญ่" มาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็ง และตลาดรองรับที่แน่นอน

     แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน

 

ดังเช่น "แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลปกาสัย" อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศแปลงใหญ่ดีเด่นของจังหวัดกระบี่ ถือเป็นแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้ผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่างมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน โดยการรับความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ซึ่งจังหวัดกระบี่มี ศพก.หลัก ทั้ง 8 อำเภอ เป็น ศพก.ด้านการผลิตปาล์มน้ำมัน เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันของจังหวัดกระบี่และในภาคใต้ได้มาศึกษาดูงาน และนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในแปลงใหญ่

 

ติดตามกระแสโซเชียลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/komchadluek/

จุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันตำบลปกาสัย อีกอย่างคือเกษตรกรมีการใช้เกษตรสมัยใหม่ในการผลิต โดยนำเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้ในการจัดการ"สวนปาล์มน้ำมัน" เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินโดยศูนย์ดินปุ๋ยชุมชนในพื้นที่มาบริการให้เกษตรกรแปลงใหญ่และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ร่วมกับปุ๋ยเคมี ทำให้สามารถลดต้นทุนจากเดิมไร่ละ 6,800 บาท เหลือไร่ละ 5,440 บาทและมีการผลิตและใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในการป้องกันกำจัดโรค สร้างความแข็งแรงให้ต้นปาล์มน้ำมัน 
 

 

นายสุธนต์ ไชยมุด ประธานแปลงใหญ่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิต สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ได้จัดการ "สวนปาล์มน้ำมัน"อย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน มกษ 5702-2562 และสมัครเข้าร่วมการรับรองมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันแบบยั่งยืน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ที่ครอบคลุมมิติความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากที่สุดขณะนี้

 

โดยสมาชิกกลุ่มเข้ารับความรู้แล้วกว่าร้อยละ 80 ของสมาชิกทั้งหมดและได้รับการรับรองRSPO แล้วร้อยละ 61 ที่เหลืออยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยกลุ่มได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ได้แก่ บริษัท ศรีเจริญปาล์มออยด์ จำกัด เพื่อให้ผลผลิตมีตลาดรองรับที่แน่นอน และสามารถจำหน่ายได้ราคาสูงกว่าทั่วไป ซึ่งเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการผลิต "ปาล์มน้ำมัน" และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรวมกันเป็น "เกษตรแปลงใหญ่"

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ