ข่าว

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ "สวมเเมสก์" ไม่บังคับ เปิดบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด่วน ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนคลายมาตรการ "สวมเเมสก์" ไม่บังคับ เปิดบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ ภายใต้กฎคุมโควิด

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด ภูเก็ต ลงนามคำสั่ง เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนั้น

 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น จากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนปรนบรรดามาตรการและข้อจำกัดต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ รวมไปถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศจากเดิมที่เคยกำหนดเป็นมาตรการสกัดกั้นเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน โดยปรับให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อรับผู้เดินทางจากทั่วโลก การดำเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหลายนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post - Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป

 

จึงสมควรพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการคงดำเนินมาตรการที่จำเป็นสำหรับป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคต่อไปอีก ช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อควบคุมการระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ซึ่งสาระสำคัญมี 5 ข้อ ดังนี้ 


ข้อ 1. ยกเลิกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

- คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

- คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3658/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2879/2565 ผ่อนคลายมาตรการปิดสถานที่และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค

- คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2945/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
 
- คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่3793/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 
- คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6137/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (Alternative Quarantine : AQ) และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผ่านเรือยอร์ซ เรือซุปเปอร์ยอร์ซ เข้ารับการกักกันตัวในเรือยอร์ซหรือเรือซุปเปอร์ยอร์ช (AIternative Yacht Quarantine : AYQ)
 

ข้อ 2. ผ่อนคลายมาตรการข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัย "สวมเเมสก์" หรือหน้ากากผ้า ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า การสวมหน้ากากอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

 

รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

 

กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม608 ) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด-19 จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

 

โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งชี้แจงประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนทุกภาคส่วนทราบถึงแนวการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการสังคม ชุมชน และองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post – Pandemic เฝ้าระวังและกำกับติดตามสถานการณ์ รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น


ข้อ 3.การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ มีดังนี้

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่กำหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ
 

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายกฎ หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการไว้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ

 

ข้อ 4. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากให้สามารถทำได้ตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 
ทั้งนี้ กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลจำนวนรวมกันมากกว่า 2 พันคนให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและกำกับติดตามมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)

 

ข้อ 5. แนวปฏิบัติของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

- ให้ยกเลิกการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท
 
- ให้ยกเลิกหลักเณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดตามของมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกประเภท ให้เป็นไปตามคำสั่ง ศบค. ที่ 13/2565 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565เป็นต้นไป แนบท้ายคำสั่งนี้

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือตามมาตรา 52ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ซึ่งคำสั่งดังกล่าวลงวันที่ 25 มิถุนายน 2565

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ "สวมเเมสก์" ไม่บังคับ เปิดบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ "สวมเเมสก์" ไม่บังคับ เปิดบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ

ภูเก็ต ผ่อนคลายมาตรการ "สวมเเมสก์" ไม่บังคับ เปิดบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ
 

logoline