ข่าว

กรมการข้าวแจง "งบ 15,000 ล้าน" มุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมการข้าวแจง "งบ 15,000 ล้าน" มุ่งยกระดับศูนย์ข้าวชุมชน เชื่อมั่น ลดต้นทุน เพิ่มรายได้และผลผลิตให้ชาวนา นำไปสู่การลดงบประมาณในการช่วยเหลือชาวนาในประเทศ

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ชี้แจงเสียงวิจารณ์งบ15,000 ล้านบาทของกรมการข้าว ว่า  ที่ผ่านมารัฐบาลมีความเป็นห่วงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยมาโดยตลอดจึงได้ออกนโยบายต่าง ๆ เพื่อมาช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว ผ่านการจัดสรรค์งบประมาณไปยังกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนา สนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ "ชาวนาไทย"

     อธิบดีกรมการข้าว

 

ทั้งนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรมการข้าวได้รับ "งบประมาณ" เพิ่มเติมจากรัฐบาลผ่านโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจำนวน "15,000 ล้านบาท" ซึ่งถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นกว่าทุกครั้งที่กรมการข้าวจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

สาเหตุที่ "กรมการข้าว" ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รัฐบาลได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าว คือ นโยบายสร้างความยั่งยืนของการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งรัฐบาลได้สนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.60  ล้านครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 62 ล้านไร่ ใช้งบประมาณปีละประมาณ  54,000  ล้านบาท (โดยไม่รวมงบประมาณโครงการหรือนโยบายการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวหลักของรัฐ เช่น ประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานอื่น ๆ)

     ผลผลิตข้าว

 

ทั้งนี้ค่าลดต้นทุนและค่าเก็บเกี่ยวข้าวของ "เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" รัฐจะจ่ายเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรโดยตรง ผ่าน  ธ.ก.ส. โดยไม่ต้องมีการติดตามว่าเกษตรกรจะนำไปใช้จ่ายที่ตรงเป้าหมายที่รัฐกำหนดหรือไม่ จึงทำให้รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนโยบายวินัยการเงินและการคลังของประเทศไทย ที่จะต้องเพิ่มงบประมาณในการลงทุน (งบครุภัณฑ์) ของประเทศไทย เพราะปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดตั้งงบลงทุนต่ำแต่เมื่อรัฐบาลต้องการสร้างความยั่งยืนและให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็งในอนาคต  รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเป็นการสนับสนุนค่าต้นทุนการผลิตข้าวและค่าเก็บเกี่ยวข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

ติดตามกระแสโซเชียลเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/komchadluek/
 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับ "เกษตรกรผู้ปลูกข้าว" มีเป้าหมายสนับสนุนงบประมาณไปยังศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 5,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยโครงการจะกำหนดการสนับสนุนงบประมาณตามศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก (ตามแผนการปฏิบัติงานที่จะดำเนินการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว) และพิจารณาตามพื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน ดังนี้

       นาข้าว

 

-พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000 ไร่จะสนับสนุน1 ล้านบาท

 

-พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ จะสนับสนุน 2 ล้านบาท

 

-พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ จะสนับสนุน 3 ล้านบาท

 

และพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ จะสนับสนุน 4 ล้านบาท

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรและค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยจะกำหนดกรอบกว้าง ๆ ให้เกษตรกรทราบเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการเกษตรกรอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีคณะกรรมการระดับต่าง ๆ ไปพิจารณาให้ตรงกับศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรจริง

 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมถึงประโยชน์ชาวนาจะได้รับจากโครงการดังกล่าวว่าโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะทำให้กลุ่มเกษตรกรและศูนย์ข้าวชุมชนมีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาการผลิตข้าวของประเทศ และจะเกิดผลประโยชน์ทางตรง ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ต้นทุนการผลิตต่อไร่ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี เกษตรกรรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นบาท/ไร่ หรือ บาท/กิโลกรัม)ต่อปี

 

อีกทั้งเกษตรกร 4.60 ล้านครัวเรือน จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวที่สำคัญผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจากโครงการ 30,318 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงบลงทุนภาครัฐ 15,260 ล้านบาท ได้ผลประโยชน์สูงถึง15,058 ล้านบาท

 

นอกจากนั้นประเทศไทยจะสามาถใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจของประเทศ ลดภาระ ตลอดจนประเทศสามารถลดงบประมาณในการช่วยหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวในอนาคตได้มาก

 

ติดตามข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม https://www.komchadluek.net/

logoline